Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 44454VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB18-09

Logo Geertruidenberg

Onderwerp: Voetgangersoversteekplaats Kasteellaan in Raamsdonksveer

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Is het gewenst om een voetgangersoversteekplaats te realiseren op de Kasteellaan in Raamsdonksveer.

De Kasteellaan is een gebiedsontsluitingsweg. Dat betekent dat het een weg is met een verkeersfunctie. Oversteken kan hierdoor op sommige punten moeilijk zijn. Ter hoogte van de Anemoonlaan steken regelmatig kinderen over. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een speeltuin aan de westzijde van de Kasteellaan.

Om het oversteken te verbeteren is een voetgangersoversteekplaats een goede optie. Op deze locatie is de fysieke omgeving hier al op ingericht. Zo is er op de betreffende locatie een middengeleider aanwezig. Hierdoor is er een rustpunt in het midden van de oversteek. Tevens blijft op deze wijze de oversteeklengte beperkt en is er sprake van een veilig oversteekpunt.

Concreet betekent dit:

 • 1.

  dat voetgangers ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats voorrang hebben bij het oversteken op het gemotoriseerd- en fietsverkeer op de Kasteellaan;

 • 2.

  er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant. Uit het ingestelde onderzoek door de politie zijn geen redenen bekend geworden die de schriftelijke bekrachtiging van het verkeersbesluit in de weg staan.

BESLUIT

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden L2f van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek en fietspad een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB18-09 SITUATIETEKENING

   

Raamsdonksveer 31-07-2018

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens deze,

H. van Beijsterveld

Cluster Buitenruimte

Medewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.