Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2018, 44404VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Daal en Bergselaan nabij huisnummer 60 (aanwijzen parkeergelegenheid voor brengen en ophalen schoolkinderen) BWT-00106VKZ18

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 20 juni 2018 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente

Den Haag in stadsdeel Segbroek, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het aanwijzen

van een parkeergelegenheid voor het brengen en ophalen van schoolkinderen op de

Daal en Bergselaan nabij huisnummer 60;

gelezen de op 11 juli 2018 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2018/-;

overwegende,

dat het wenselijk is om de verkeersdruk op de vrij smalle tweerichtingenstraten Hyacinthweg en

Zonnebloemstraat te verminderen en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verhogen in het

30 km/uur-gebied met de nabijheid van een basisschool en voortgezet onderwijs en wel door middel

van het instellen van een parkeergelegenheid voor het brengen en ophalen van de schoolkinderen op

de Daal en Bergselaan waar de voertuigen voor het brengen en ophalen direct via deze straat kunnen

afwikkelen;

dat het uit oogpunt van onder meer de verkeersveiligheid daarom wenselijk is om ter plaatse een

parkeergelegenheid aan te wijzen voor het brengen en ophalen van schoolkinderen en wel op

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur en

op woensdag van 08.00 tot 09:00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur, dit over een lengte van drie

parkeervakken en met de vermelding dat de parkeervoorziening uitsluitend is bestemd voor het

onmiddellijk in- en uitstappen van schoolkinderen/passagiers, een en ander met uitzondering van

de schoolvakanties;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Den Haag en is gelegen binnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN:  door het plaatsen van borden volgens model E08 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden met de tekst: “maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 08.00 tot 09:00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur” en “uitsluitend ten behoeve van het onmiddellijk in- en uitstappen van schoolkinderen/ passagiers” alsmede “met uitzondering van schoolvakanties” een weggedeelte op de Daal en Bergselaan, gelegen ter hoogte van het perceel Daal en Bergselaan 60, over een afstand van drie parkeerplaatsen, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het onmiddellijk in- en uitstappen van schoolkinderen/passagiers, dit met inachtneming van de genoemde uren en toevoegingen en zoals aangegeven op de  hierna genoemde situatietekening;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunningen en Handhaving, Loudonstraat 95, Den Haag; Burgemeester en wethouders van Den Haag,Namens dezen:Teamhoofd Vergunningen,M. van der Linden    Afdruk aan:1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Segbroek1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO/ afdeling Verkeer en Infrastructuur (SecretariaatVerkeer@denhaag.nl)    BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.