Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 44130Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Vijverhof Nieuwersluis”

Logo Stichtse Vecht

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Vijverhof Nieuwersluis”  gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan kan de buitenplaats Vijverhof, gelegen aan de westzijde van de Vecht, direct ten noorden van de bebouwde kom van Breukelen, worden omgevormd naar een hotelaccommodatie met maximaal 45 kamers, een restaurant met serre, een theehuis aan de Vecht en een woning. Daarnaast voorziet het plan in het herstel van de landschapstuin, waarbij een aantal historische kenmerken van de buitenplaats wordt teruggebracht. Aan de zijde van de Vecht worden aanlegplaatsen gerealiseerd.

Herstelbesluit

Tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de lopende beroepsprocedure is gebleken dat door het plan aan te passen en te verduidelijken, enerzijds een beter plan kan worden gerealiseerd en anderzijds tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de appellanten.

De gemeenteraad heeft op basis van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, bij besluit van 10 juli 2018, het bestemmingsplan “Vijverhof Nieuwersluis” opnieuw gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen houden onder meer in dat de regels van het bestemmingsplan voor aanlegsteigers en parkeren zijn verduidelijkt en de regels ten aanzien van evenementen zijn aangepast dan wel geschrapt. Ook is opnieuw ingegaan op de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Vijverhof Nieuwersluis” met ingang van vrijdag 3 augustus  2018, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG02) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of de heer J. Broeke (tel 14 0346).

Reageren

Tegen het herstelbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 3 augustus 2018 tot en met donderdag 13 september 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het reeds ingestelde beroep tegen het raadsbesluit van 26 september 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Vijverhof Nieuwersluis” wordt ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede gericht te zijn tegen het onderhavige herstelbesluit. De Raad van State en de indieners van het beroepschrift van destijds zijn hieromtrent over geïnformeerd.

Tegelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.