Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2018, 43957OverigOntwerp “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser”

Logo Losser

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat, met ingang van 2 augustus 2018 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser”.

 

Omschrijving plan

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser heeft op 22 mei 2018 de ‘Nota standplaatsen gemeente Losser’ vastgesteld. Dit beleid dient ook juridisch-planologisch doorvertaald te worden. Één van de aspecten waar een standplaats aan moet voldoen, is dat het moet passen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan. Het ‘Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser’ herziet de geldende bestemmingsplannen gelijktijdig op één onderdeel, in dit geval het opnemen van standplaatsen voor ambulante handel. Hiermee wordt juridisch-planologisch geregeld dat het innemen van een standplaats op de daarvoor aangewezen plekken niet meer strijdig is met het bestemmingsplan.

 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging (2 augustus 2018 t/m 12 september 2018) kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, 1 augustus 2018