Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 43670VerkeersbesluitenBesluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor de binnenstad (ivm de zomerkermis)

Logo Alkmaar

Nr. 7672

HET HOOFD VAKGROEP VERKEER VAN DE SECTOR STADSONTWIKKELING;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende

dat jaarlijks eind augustus in het centrum van Alkmaar de zomerkermis wordt georganiseerd;

dat hiervoor een aantal straten in de binnenstad tijdelijk worden afgesloten en bestemd worden tot evenemententerrein voor de kermis;

dat sinds enkele jaren het evenemententerrein uitgebreid is met de Kanaalkade (aanvankelijk als proef) en ook het gebied Paardenmarkt en omgeving onderdeel uitmaken van dit evenemententerrein voor de kermis;

dat Doelenveld en Ramen thans geen onderdeel meer zijn van het evenemententerrein voor de kermis;

dat het derhalve nodig is om opnieuw de grenzen van het evenemenenterrein voor de zomerkermis vast te stellen, alsmede de benodigde maatregelen hiervoor, onder inachtneming van artikel 37 van het BABW;

dat voor bewoners van de binnenstad voor de duur van het evenement compenserende parkeermaatregelen worden getroffen, door het Doelenveld en de Koningsweg tijdelijk te bestemmen tot vergunninghoudersgebied.

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde straten gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan het hoofd van de sector Stadsontwikkeling en het besluit van het hoofd van de sector Stadsontwikkeling tot het verlenen van onder mandaat aan het hoofd Vakgroep Verkeer;

BESLUIT

1. Voor de duur van het evenement Zomerkermis in het centrum de navolgende straten gesloten te verklaren voor alle verkeer m.u.v. voetgangers door middel van borden C01 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij op een onderbord wordt aangegeven dat het tevens verboden is fietsen en bromfietsen aan de hand mee te voeren (ogv art. 2.3.12 APV):

 

 • .

  Kerkplein en Canadaplein (gedeeltelijk)

 • .

  Sint Laurensstraat

 • .

  Gedempte Nieuwesloot (ook het gedeelte tussen Marktstraat en Kanaalkade)

 • .

  Hofplein

 • .

  Dubbele buurt

 • .

  Kanaalkade, tussen de Paternosterstraat en de Gedempte Nieuwesloot.

 • .

  Paardenmarkt

 • .

  Minderbroederstraat

Een en ander zoals ook aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr.1855201;

2. Bevoorrading in het gebied waar mogelijk beperkt plaats te laten vinden, en de laad- en lostijden hiervoor ter plaatse aan te geven op tijdelijke onderborden; 

3. Het verkeersbesluit van 20.07.1999, nr. SO/8283 bij deze in te trekken. 

 

Alkmaar, 24 juli 2018

sector Stadsontwikkeling,

hoofd Vakgroep Verkeer,

 

Hoogachtend,

Mevrouw drs. E.C. Henstra

 

Mededelingen

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.