Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2018, 43466OverigONTWERPBESLUIT OVERDIEMERWEG

Logo Diemen

Motivering

Bij ons besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor bovengenoemde activiteiten hebben wij overwogen dat:

 • gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • gelet op de bepalingen van het bestemmingsplan “Buitengebied”;

 • gelet op het Bouwbesluit en de Bouwverordening;

 

Activiteit monument

 • de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst is aan artikel 2.1, eerste lid onder f en artikel 2.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de erfgoedcommissie aan ons heeft geadviseerd dat er geen bezwaar is tegen het wijzigen van het monument en wij dit advies overnemen en tot het onze maken;

 • de omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet;

 • er derhalve voor het wijzigen van het monument geen redenen zijn om niet over te gaan tot verlening van de omgevingsvergunning.

 

Activiteit bouwen

 • de aanvraag in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan;

 • de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst is aan artikel 2.1, eerste lid onder a en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit;

 • de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van de Bouwverordening;

 • de erfgoedcommissie aan ons heeft geadviseerd dat er geen bezwaar is tegen het wijzigen van het monument en wij dit advies overnemen en tot het onze maken;

 • dat de aanvraag getoetst is en voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht;

 • dit besluit is voorbereid conform § 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

Ter inzage legging i.v.m. uitgebreide procedure

 • uw aanvraag is gedurende zes weken ter inzage gelegd;

 • tijdens de ter inzage legging zijn er wel/geen zienswijzen naar voren gebracht;

 • de zienswijzen kort samengevat neerkomen op het volgende:

 • de ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning.

 

(Concept) BESLUITEN

een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument (sloop en herbouw stal) (legalisatieverzoek) op het perceel Overdiemerweg 13 te Diemen te verlenen aan:

 

A. Veenman

Overdiemerweg 13

1111 PN Diemen

 

zoals aangegeven op de hieronder vermelde “deel uitmakende documenten” en onder het gestelde voorschriften:

 

Bouwen

 • tenminste twee weken voor aanvang en gelijktijdig met het gereedkomen van de werkzaamheden dient hiervan per e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl kennis gegeven te worden aan het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Diemen;

 

Deel uitmakende documenten

1. Documentnummer D2017-09-009855 Datum

Naam Aanvraagformulier omgevingsvergunning;

Omschrijving aanvraag restauratie en aanpassing van Stal op de Overdiemerweg 13.pdf

2. Documentnummer D2018-07-017598

Naam 1251ao-01tm02-veenman-180509

Omschrijving Begane grond en 1e verdieping nieuw, indeling , datum 09-05-2018;

3. Documentnummer D2018-07-017585

Naam 1251bb-veenman-180509_ventilatie

Omschrijving Ventilatieberekening, datum 09-05-2018;

4. Documentnummer D2018-07-017565

Naam Constructietekeningen dakkapel Overdiemerweg13Diemen

Omschrijving Constructietekening dakkapel;

5. Documentnummer D2018-07-017569

Naam konstruktieberekeningdakkapelOverdiemerweg13Diemen

Omschrijving Constructieberekeningen dakkapellen;

6. Documentnummer D2018-07-017577

Naam Aanvullende konstruktieberekening dakkapel Overdiemerweg13Diemen

Omschrijving Aanvullende konstruktieberekening dakkapel, gemerkt bladnummer 06 t/m 09, datum 12 juli 2018.

 

 

 

 

 

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepschrift

Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, tel. (020)5412219. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken.

Het beroep kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- de dagtekening,

- naam en adres van de indiener,

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en

- de gronden van het beroep.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.

De belanghebbende die beroep instelt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, teams Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, tel. (020)5412219 verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

Inwerkingtreding

U kunt van deze vergunning voor het eerst gebruik maken de dag na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken.

U kunt bij de rechtbank informeren of er beroep is ingesteld dan wel om een voorlopige voorziening is verzocht.

Als tijdens de beroepstermijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht, treedt uw vergunning niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

 

Bouwstop en last onder dwangsom

Op 30 maart 2016 hebben wij de bouwwerkzaamheden die u verrichtte, of namens u werden verricht, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie G, nr. 106, stilgelegd. Bij besluit van 31 maart 2016, verzonden op 1 april 2016, hebben wij u een last onder dwangsom opgelegd, teneinde ervoor zorg te dragen dat de bouwwerkzaamheden stilgelegd zouden blijven.

 

Opheffen bouwstop

Gelet op onderhavig besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning hebben wij besloten de bouwstop, opgelegd bij besluit van 30 maart 2016, op te heffen. Verder hebben wij besloten tegelijkertijd met het opheffen van de bouwstop de last onder dwangsom, opgelegd bij besluit van 31 maart 2016, verzonden op 1 april 2016, in te trekken.

 

Bouwen overeenkomstig de omgevingsvergunning

Verder wijzen wij u erop dat u dient te bouwen overeenkomstig de aan u verleende omgevingsvergunning en dat dit kan betekenen dat de inmiddels zonder vergunning uitgevoerde werkzaamheden, voor zover zij geen deel uitmaken van de aan u verleende omgevingsvergunning, ongedaan gemaakt dienen te worden. Indien u gebruik maakt van de omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is, bouwt u op eigen risico.

 

Indien u wederom zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning werkzaamheden uitvoert, dan wel afwijkt van de aan u verleende omgevingsvergunning, zijn wij bevoegd om opnieuw handhavend op te treden.

 

Aanwijzingen behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Deze aanwijzingen zijn ter nadere informering van de vergunninghouder in dit document opgenomen. Uit de aanwijzingen zelf vloeien geen wettelijke verplichtingen voort. Wel kan het zijn dat de aanwijzingen de vergunninghouder attenderen op een bestaande wettelijke verplichting.

 

1. Burenrecht

Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van zaken welke in het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld, zoals:

 • het bouwen boven, op of in andermans grond;

 • het inkassen, opleggen of verankeren in, op of aan andermans eigendommen;

 • het aanbrengen van vensters binnen twee meter van de erfgrens;

 • het lozen van regenwater op andermans erf;

 • erfdienstbaarheden e.d..

Voor zover van toepassing, dient u deze zaken zelf, tijdig met uw buren en/of eigenaren van het naburig perceel te regelen.

 

2. Wijzigingen in het vergunde bouwplan

Als u het bouwplan wilt wijzigen, is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning geldt immers precies voor het bouwplan dat er nu ligt. Als de situatie zich voordoet dat u een wijziging moet aanbrengen, raden wij u aan tijdig contact op te nemen met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, Postbus 191, 1110 AD Diemen te Diemen. Het is niet toegestaan om in afwijking van de verleende vergunning te bouwen.

 

3. Overdraagbare vergunning

Het is mogelijk uw vergunning over te laten schrijven op naam van iemand anders. Als u dat wilt, kunt u daarvoor een verzoek sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen.

 

4. Intrekken vergunning

Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken zoals genoemd in de artikelen 2.33, tweede lid onder a en 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als:

 • gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;

 • de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige informatie;

 • u niet overeenkomstig de vergunning heeft gehandeld;

 • u niet hebt voldaan aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn;

 • de voor de houder van de vergunning als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

 

5. Verbod tot ingebruikneming

Het is op grond van artikel 1.25, derde lid van het Bouwbesluit 2012 verboden om een bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, als dit niet gereed is gemeld bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid en/of er niet gebouwd is overeenkomstig de vergunning. Als op grond van artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk is, is het op grond van artikel 2.3, verboden het bouwwerk in gebruik te h

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Diemen,

namens dezen,

R.P. (Richard) Bosman

Coördinator Team Vergunningen

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling