Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2018, 43314VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel aanpassing bebouwde komgrens Hattem

Logo Hattem

Het college;

beschikkende op het verzoek van het college van B&W om;

 • -

  op basis van het collegebesluit van 14 november 2017 om de huidige bebouwde komgrens aan te passen rond de wijk Assenrade;

 • -

  waarbij alle wegen in de woonwijk Assenrade worden aangeduid als erftoegangswegen.

   

overwegende;

 • -

  dat de nieuwbouwwijk Assenrade buiten de bebouwde kom is gelegen;

 • -

  dat conform gemeentelijk (duurzaam veilig)beleid woonwijken binnen de bebouwde kom worden aangeduid als verblijfsgebieden waar een maximum snelheid van 30 km/u is toegestaan voor gemotoriseerd verkeer;

 • -

  dat de maximumsnelheid in dit nieuwe woongebied is gelegen buiten de bebouwde kom en daardoor de maximaal toegestane snelheid op de wegen 80 km/u bedraagt voor gemotoriseerd verkeer;

 • -

  dat een maximaal toegestane snelheid van 80 km/u in woonwijken onaanvaardbaar en zeer onveilig is;

 • -

  dat klachten over (te) hoge snelheid in de woonwijk Assenrade naar aanleiding van meerdere meldingen bekend zijn bij de gemeente;

 • -

  dat, gelet op artikel 24 van Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, advies is gevraagd aan de verkeersadviseur M. Scheffer van de Politie, eenheid Oost Nederland,;

 • -

  dat door de verkeersadviseur van de politie een positief advies is uitgebracht;

 • -

  dat de wegen in de woonwijk Assenrade in beheer zijn bij de gemeente Hattem,

   

gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het besluit van 27 januari 2003 van de raad van deze gemeente, waarbij aan hun college de bevoegdheid is gedelegeerd tot het nemen van besluiten als deze;

 

b e s l u i t :

 • -

  de bestaande bebouwde komgrens aan te passen aan de nieuwe situatie van Assenrade;

 • -

  de wijk Assenrade aan te duiden als verblijfsgebied binnen de bebouwde kom;

 • -

  de toegestane snelheid voor motorvoertuigen op de wegen in Assenrade te maximaliseren op 30km/uur;

 • -

  de bebording en verkeerstekens in de woonwijk Assenrade conform bijgevoegd bebordingsplan ‘Aanpassing bebouwde kom rondom Assenrade‘ worden uitgevoerd (zie bijlage bebordingsplan);

 • -

  tot het plaatsen van ondersteunde portalen voorzien van borden H1/H2 aan de Gapersweg nabij Assenrade ter verduidelijking van de aangepaste bebouwde komgrens (zie bijlage bebordingsplan);

   

Hattem, 2 november 2017

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

, beleidsmedewerker ro & verkeer.

 

NB.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders

Postbus 93, 8050 AB HATTEM

 

Het bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen en dient ten minste te bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening (datum);

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar (motivering);

e. uw handtekening.

 

Het bezwaarschrift

Wanneer de gemeente een besluit bekend maakt (per brief, op de gemeentepagina, of op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad), staat er bij of u een bezwaarschrift kunt indienen en bij wie.

U moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit indienen. In het bezwaarschrift staan ten minste de datum, uw naam en adres, uw handtekening en met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

De wettelijke beslistermijn is twaalf weken. De gemeente kan dit met zes weken verlengen. Soms wordt de wettelijke termijn opgeschort, bijvoorbeeld als u nog bepaalde gegevens moet opsturen. Wanneer het bezwaarschrift niet compleet is, krijgt u de kans om dit voor een bepaalde, aangegeven tijd te herstellen.

 

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal neemt de gemeente kort nadat u het bezwaarschrift heeft ingediend contact met u op, bij voorkeur telefonisch. We bekijken dan samen hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld en of we gezamenlijk al meteen tot een oplossing kunnen komen.

 

Hoorzitting

De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De commissie nodigt u uit om de bezwaren mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Bij de uitnodiging krijgt u de schriftelijke reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift met de bijbehorende stukken. Deze stukken krijgt u ongeveer 14 dagen voor de hoorzitting. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u aanvullende stukken indienen. U kunt zelf naar de hoorzitting komen of iemand hiervoor machtigen. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan de gemeente, meestal binnen vier weken. Tegelijkertijd krijgen de betrokkenen een kopie van het advies en een verslag van de hoorzitting.

 

De beslissing

De gemeente informeert u schriftelijk bericht over haar beslissing op het bezwaarschrift. Hiertegen kunt u beroep instellen, waarover u informatie ontvangt samen met de beslissing.

 

Voorlopige voorziening

De werking van het oorspronkelijke besluit wordt meestal niet tegengehouden door uw bezwaar. Wanneer dit nadelige effecten voor u heeft of u wilt de gevolgen van het besluit (tijdelijk) voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Voordat u een voorlopige voorziening vraagt, moet u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend.

 

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is kosteloos. Voor het instellen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald, zie www.justitie.nl.