Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2018, 43218OverigKennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling “Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg” 

Logo Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan “Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg”.  

  

In de Wet milieubeheer is bepaald dat voorafgaand aan de indiening van een omgevingsvergunningaanvraag, de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden doorlopen. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. 

Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

Terinzagelegging 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 augustus 2018 gedurende zes weken (tot en met 12 september 2018) voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor aan de J. Objectlaan 4 in Bergen op Zoom.  

 

Vervolgprocedure 

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Bergen op Zoom, 1 augustus 2018