Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 42972VergunningenBesluit tot onttrekking van een deel van de Boeijerstraat aan de openbaarheid, De Rijp, gemeente Alkmaar

Logo Alkmaar

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

Gelet op het bepaalde in de Wegenwet;

overwegende;

dat de Boeijerstraat in De Rijp in eigendom en beheer is bij de gemeente Alkmaar;

dat de bewoners van nummer 62 en 64 bij de gemeente een verzoek hebben ingediend om een gedeelte van het trottoir te huren van de gemeente, kadastraal bekend Gemeente De Rijp, sectie C, nr. 2184 ged.;

dat de relevante vakafdelingen van de gemeente Alkmaar een positief advies hebben gegeven inzake het voornemen om een deel van het trottoir te verhuren;

dat het gedeelte van het trottoir gelegen naast nummer 62 inmiddels is verhuurd per 1 februari 2018;

dat voor het gedeelte van het trottoir naast nummer 64 er inmiddels een verzoek tot verhuur is ontvangen;

dat door de onttrekking van een gedeelte van het trottoir van de Boeijerstraat de belangen van de direct betrokkenen en passanten niet onevenredig worden geschaad;

dat een gedeelte van het trottoir, gelegen tussen de huisnummer 62 en 64, onttrokken dient te worden aan de openbaarheid van wegen;

dat op grond van artikel 9 van de Wegenwet een weg aan het openbaar verkeer kan worden onttrokken bij een besluit van de gemeenteraad;

dat bij besluit van 2 januari 2015 heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheid om besluiten omtrent het onttrekken van wegen aan de openbaarheid op grond van artikel 9 Wegenwet te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de gedelegeerde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot besluiten omtrent het onttrekken van wegen aan de openbaarheid op grond van artikel 9 van de Wegenwet, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

 

b e s l u i t

tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van twee delen trottoir van de Boeijerstraat, kadastraal bekend Gemeente De Rijp , sectie C, nr. 2184 ged., met het doel het trottoir na deze onttrekking aan de openbaarheid, te verhuren;

een en ander zoals op de bijgevoegde tekening is aangegeven;

dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking één dag na de publicatie.

 

Alkmaar, 18 juli 2018

Het college burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer,

mw. E.C. Henstra

 

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.