Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 42809VerkeersbesluitenBesluit tot het opheffen van een voetgangersoversteekplaats aan de Munnekeholm ter plaatse van Schuitemakersstraat

Logo Groningen

Kenmerk: 6952829

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Door het verdwijnen van de bussen uit de Astraat, Akerkhof, Brugstraat en Munnekeholm worden deze straten opnieuw ingericht tot een aantrekkelijk en toegankelijk verblijfsgebied wat past bij de huidige binnenstad. In deze nieuwe situatie krijgen fietsers en voetgangers volop de ruimte en krijgt dit deel van de binnenstad een flinke impuls.

Onderdeel van de herinrichting is het opheffen van de voetgangersoversteekplaats (VOP) aan de Munnekeholm ter plaatse van Schuitemakersstraat. Volgens het Duurzaam Veilig principe staat binnen een 30 km/uur zone het verblijven centraal. Dat betekent dat overal overgestoken zou moeten kunnen worden. Met het inrichten van de Munnekeholm als centrum verblijfsgebied, vervalt de noodzaak voor deze voetgangersoversteekplaats.

Gezien bovenstaande redenen zijn we voornemens deze voetgangersoversteekplaats op te heffen.

Dit besluit dient de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het opheffen van een voetgangersoversteekplaats aan de Munnekeholm, ter plaatse van de Schuitemakersstraat, door het verwijderen van borden L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 (en de daarbij horende markering). 

Intrekking

Voor voornoemde verkeersmaatregel is eerder een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is daarmee tevens een besluit tot intrekking van dit besluit. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp