Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 42800VerkeersbesluitenBesluit tot het intrekken van het verbod op stilstaan op de Munnekeholm tussen de Schuitemakersstraat en Reitemakersrijge.

Logo Groningen

Kenmerk: 6952819

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Door het verdwijnen van de bussen uit de Astraat, Akerkhof, Brugstraat en Munnekeholm worden deze straten opnieuw ingericht tot een aantrekkelijk en toegankelijk verblijfsgebied wat past bij de huidige binnenstad. In deze nieuwe situatie krijgen fietsers en voetgangers volop de ruimte en krijgt dit deel van de binnenstad een flinke impuls.

Het stopverbod op dit deel van de Munnekeholm is van kracht ten behoeve van de bereikbaarheid van de Munnekeholm en het halen van bochten voor het busverkeer. Door het verdwijnen van de busroute door de Munnekeholm is deze maatregel overbodig geworden.

Gezien bovenstaande redenen zijn we voornemens dit verbod op stilstaan op te heffen.

Dit besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het opheffen van het verbod op stilstaan op de Munnekeholm, tussen de Schuitemakersstraat en de Reitemakersrijge, door het verwijderen van:

- bord E2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westkant van Munnekeholm ter plaatse van het kruispunt Akerkhof-Munnekeholm-Schuitemakersstraat;

- bord E2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westkant van Munnekeholm ter plaatse van het kruispunt Gedempte Zuiderdiep-Munnekeholm-Reitemakersrijge.

Intrekking

Voor voornoemde verkeersmaatregel is eerder een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is daarmee tevens een besluit tot intrekking van dit besluit. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

 Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp