Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2018, 42664VerkeersbesluitenVerkeersbesluit registratienummer 1438272

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Beemster;

overwegende dat:

het in verband met aanpassing van de haltes voor het busvervoer in Middenbeemster noodzakelijk is twee bushaltes opnieuw in te richten aan beide zijden van de Middenweg ter hoogte van de huisnummers 179a en 150 te Middenbeemster;

er over de positionering van deze bushaltes heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en bedrijven in de directe omgeving;

er bij de keuze van de locaties is ervoor gekozen deze bushaltes op een dusdanige manier te situeren dat er zo min mogelijk overlast voor omwonenden en aanliggende bedrijven is;

de locaties dusdanig gekozen zijn dat deze op een voor gebruikers van het openbaar vervoer veilige wijze te bereiken zijn;

er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de politie Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland, over de voorgenomen verkeersmaatregel;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de bruikbaarheid van de weg;

deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en passagiers en de openbare orde;

dit besluit op wegen van de gemeente Beemster van toepassing is volgens de bijgevoegde tekening;

dit weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Beemster en in beheer is van de gemeente Beemster;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

gelet op het besluit van de raad der gemeente Beemster, d.d. 25 januari 1995, waarbij de bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aan hun college is gedelegeerd;

Besluiten:

I.Met ingang van 21 augustus 2018 over te gaan tot plaatsing van de borden L03 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ter hoogte van de opnieuw in te richten bushaltes ter hoogte van de huisnummers Middenweg 179a en 150 te Middenbeemster, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster

A.J.M. van Beek A.G. Dehé

Burgemeester Gemeentesecretaris

Bekend gemaakt op: 20 juli 2018

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Purmerend. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

  • waarom u bezwaar heeft

U kunt u bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Kijk op www.purmerend.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.