Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2018, 42564OverigBesluit intrekking Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij bij besluit van 17 juli 2018, op grond van artikel 8 lid 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het aanwijzingsbesluit van de raad van de gemeente Ermelo van 18 februari 2016 (ref. e160007367) waarbij een perceel gelegen aan de Hamburgerweg 193, kadastraal bekend gemeente Ermelo sectie F nummer 6640, als gronden is aangewezen waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, heeft ingetrokken. 

 

Na de intrekking is het voorkeursrecht niet langer van toepassing op de betrokken gronden en zijn de eigenaren, wanneer zij tot verkoop van (hun rechten op) hun gronden willen overgaan, niet langer verplicht zijn om (de rechten op) de percelen eerst aan de gemeente Ermelo te koop aan te bieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is.

 

Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in het gemeentelijke beperkingenregister en in de openbare registers bij het Kadaster. Dit betekent dat de aantekening “voorkeursrecht gemeenten” in deze registraties wordt doorgehaald/verwijderd.

 

Het intrekkingsbesluit en de daarbij bijbehorende stukken, liggen met ingang van 18 juli 2018 voor zes weken, ter inzage in het gemeentehuis. Het is ook mogelijk hiervoor een afspraak met de afdeling Publiekszaken te maken via www.ermelo.nl of telefonisch via 0341 56 73 21.

 

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 500, 3850 AM Ermelo.

 

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland (bestuursrechter) te Arnhem, een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

 

Ermelo, 17 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.