Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2018, 42554Overig

Besluit van het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen van 19 juli 2019 tot wijziging van de call for proposals Living Labs in the Dutch Delta

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen;

gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en artikel 2.1.2, eerste lid, van de NWO Subsidieregeling 2017;

gelet op artikel 6.3, eerste en tweede lid, van het Bestuursreglement NWO 2017, alsmede artikel 3.1, eerste en derde lid, en artikel 4.2, eerste lid, van het Domeinreglement Exacte en Natuurwetenschappen 2017;

overwegende dat de Call for proposals Living Labs in the Dutch Delta, in de Staatscourant gepubliceerd op 27 juli 2018, nr. 42554, aangepast dient te worden nu er additioneel budget beschikbaar is gesteld voor de subsidietoekenningen binnen deze call for proposals;

BESLUIT:

Artikel 1

De call for proposals Living Labs in the Dutch Delta te wijzigen als volgt:

 • a. het in paragraaf 1.2 genoemde subsidieplafond te verhogen van 3.500.000,– euro naar 4.762.547,– euro.

  De tekst van paragraaf 1.2 wordt derhalve gewijzigd in:

  “The total maximum budget available for this call for proposals is € 4.762.547. Within this total budget a maximum of € 665.000 is available for the funding of research by Dutch universities of applied sciences within the projects and a maximum of € 50.000 may be used for communication and network activities within the programme.

  Only applications that receive the qualification excellent or very good are eligible for funding. This could mean that the available budget for this call will not be completely used.”

 • b. in paragraaf 1.1, wordt de passage:

  “NWO contributes M€ 1.5 to this call and the public and private partners (see list below) together contribute M€ 1.5. In addition, SIA contributes an amount of M€ 0.5 which enables Dutch universities of applied sciences to actively participate in this programme.”

  gewijzigd in:

  “NWO contributes € 2.597.547 to this call and the public and private partners (see list below) together contribute € 1.500.000. In addition, SIA contributes an amount of € 665.000 which enables Dutch universities of applied sciences to actively participate in this programme.”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 27 juli 2018.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit call for proposals Living Labs in the Dutch Delta 19 juli 2019.

Utrecht, 19 juli 2019

namens het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, G.A. Steenbruggen domeindirecteur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen