Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2018, 42263Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Waardsedijk 44

Logo Oudewater

Op 12 juli heeft de gemeenteraad van Oudewater het bestemmingsplan Waardsedijk 44 ongewijzigd vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0589.waardsedijk44-VA01

Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bouwvlak, zodat de sleufsilo’s en kuilplaten binnen het bouwvlak komen te liggen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018. U kunt de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.oudewater.nl. Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team ruimtelijke plannen, 140348.

Vul hier de tekst in]

Oudewater 31 juli 2018

burgemeester en wethouders gemeente Oudewater