Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2018, 41942Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen oprichten woning H.M. van Randwijklaan 21 (uitgebreide procedure)

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 ͦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster 2013 voor het oprichten van een woning op het perceel H.M. van Randwijklaan 21 te Middenbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 10 juli 2018 besloten voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 juli 2018 tot en met 10 september 2018 van 8.30 uur tot 12.00 en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Tegen de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Beemster, 27 juli 2018