Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2018, 41718VerkeersbesluitenVerkeersbesluit:“Tijdelijke verkeersmaatregelen realisatie voorrangsplein Oosterlandenweg”

Logo Kampen

Kampen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

Overwegende:

dat de gemeente Kampen werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden;

dat de uitbreiding plaatsvindt ten oosten van de Oosterlandenweg;

dat de ontsluiting van het bedrijventerrein plaatsvindt op de Oosterlandenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Spoorstraat;

dat een aanpassing van het kruispunt Oosterlandenweg met de Spoorstraat daarvoor noodzakelijk is;

dat de gemeente Kampen besloten heeft het huidige voorrangskruispunt om te bouwen naar zogenaamd voorrangsplein;

dat voor de realisatie van het voorrangsplein het noodzakelijk is de Oosterlandenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Spoorstraat af te sluiten voor al het verkeer;

dat voor verkeer op de Oosterlandenweg een bypass wordt gerealiseerd zodat het verkeer in beide richtingen via de wegen op het nieuwe bedrijventerrein het kruispunt kan passeren;

dat verkeer van en naar het bestaande deel van het bedrijventerrein Spoorlanden tijdens de afsluiting van de Oosterlandenweg omgeleid wordt via de Zwolseweg en de Spoorstraat;

dat door middel van het realiseren van een tijdelijke verkeerslus verkeersbewegingen vanuit IJsselmuiden richting de Spoorstraat gewaarborgd blijven;

dat voor het fysiek afsluiten van hiervoor beschreven wegen afzethekken worden geplaatst met daarop diverse verkeerborden van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat voor werkverkeer dat de fysieke afsluiting moet passeren een uitzondering op de geslotenverklaringen gemaakt wordt door het aanbrengen van een onderbord onder de verkeerborden van bijlage 1 van het RVV 1990 waarop de tekst ‘uitgezonderd werkverkeer’ staat weergegeven;

dat ter inleiding van de fysieke afsluitingen de maximum snelheid dient te worden verlaagd;

dat conform de richtlijnen 96b van het CROW (Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen) de maximum snelheid verlaagd wordt naar 50 km/uur en vervolgens naar 30 km/uur;

dat voor het verlagen van de maximum snelheid verkeersborden van bijlage 1 van het RVV 1990 worden geplaatst;

dat een tijdelijke snelheidsbeperking na een kruispunt vervalt en daarom op de Spoorstraat de verkeersborden A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 niet worden geplaatst;

dat ter waarborging van de verkeersveiligheid op de Oosterlandenweg aan beide zijden van de weg op circa 150 meter afstand van de bypass een verbod voor motorvoertuigen wordt ingesteld om elkaar onderling in te halen;

dat de aannemer die de realisatie van het voorrangsplein uit gaat voeren een bebordings- en omleidingstekening heeft opgesteld op basis van de richtlijnen 96b van het CROW;

dat in dit verkeersbesluit dan ook enkel de besluitplichtige tijdelijke bebording is opgenomen;

dat de betreffende straten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Kampen;

dat bovengenoemde verkeersmaatregelen conform het gestelde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg;

dat gelet op het gestelde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is door het instellen van de hiervoor beschreven verkeersmaatregelen, maar dat het belang hiervan als minder zwaarwegend wordt beoordeeld dan de hierboven beschreven zaken waartoe de verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit strekken;

dat dit verkeersbesluit in het kader van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is voorgelegd aan de politie wat heeft geleid tot een positief advies op het verkeersbesluit;

gelet op het bepaalde in artikel 15 en 18 Wegenverkeerswet en op het bepaalde terzake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994:

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Door middel van het plaatsen afzethekken met verkeersborden C1 en D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het plaatsen van onderborden waaruit blijkt dat werkverkeer uitgezonderd is – op de Oosterlandenweg een geslotenverklaring in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, tussen de bypass naar de weg op het nieuwe bedrijventerrein ten zuiden van het kruispunt met de Spoorstraat en de bypass naar de weg op het nieuwe bedrijventerrein ten noorden van het kruispunt met de Spoorstraat;

 • 2.

  Door middel van het plaatsen afzethekken met verkeersborden C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het plaatsen van onderborden waaruit blijkt dat (brom)fietsverkeer uitgezonderd is – op de Oosterlandenweg en de Spoorstraat een eenrichtingsweg in noordelijke richting in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee tussen de uitrit van het tankstation (t.h.v. Spoorstraat 65) en het kruispunt met de zuidelijke aansluiting van de bypass op de Oosterlandenweg;

 • 3.

  Door middel van het plaatsen van verkeersbord D5 (links) van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven in te stellen ter hoogte van de aansluiting van de Oosterlandenweg op de Spoorstraat;

 • 4.

  Door middel van het plaatsen van verkeersborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Oosterlandenweg een maximumsnelheid van 50 km/uur en vervolgens 30 km/uur in te stellen tussen het perceel Oosterlandenweg 21 ter inleiding van de afsluiting van de Oosterlandeweg aan de zuidzijde van de werkzaamheden en de spoorwegovergang ter inleiding van de afsluiting van de Oosterlandeweg aan de noordzijde van de werkzaamheden;

 • 5.

  Door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen langs de Oosterlandenweg tussen de zuidelijke aansluiting van de bypass op de Oosterlandenweg en de aansluiting met de Trekvaart;

 • 6.

  Door middel van het plaatsen van de verkeersborden F1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen in te stellen op de Oosterlandenweg aan beide zijden van de weg op circa 150 meter afstand van de aansluiting met de Spoorstraat;

 • 7.

  Door middel van het plaatsen van de verkeersborden F2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden in te stellen op de Oosterlandenweg aan beide zijden van de weg ter hoogte van begin/einde van het projectgebied (circa 150 meter afstand van de aansluiting met de Spoorstraat;

 • 8.

  De hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren gedurende de noodzakelijke werkzaamheden op het kruispunt Oosterlandenweg – Spoorstraat, gepland van 2 juli tot 1 september 2018 of tot zoveel eerder of later dan noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren.

Situatieschets

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de secretaris, de burgemeester,

J.F. Goedegebure drs. mr. B. Koelewijn

Bezwaarmogelijkheden

Binnen zes weken na bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant kan door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit worden ingediend. Dit bezwaar kan worden gericht aan: burgemeester en wethouders van Kampen, postbus 5009, 8260 GA te Kampen.