Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2018, 41633VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen SKS Skûtsjesilen op 10 augustus 2018 in Elahuizen

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20180111/1940130516

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Vereniging voor Dorpsbelangen te Elahuizen en omstreken te Elahuizen binnengekomen op 5 juli 2018 om ten behoeve van het organiseren van het jaarlijkse SKS Skûtsjesilen op vrijdag 10 augustus 2018 op een weiland aan de Fluessen tegenover Mardyk 6 te Elahuizen enkele wegen in en rondom Elahuizen af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Elahuizen liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

op vrijdag 10 augustus 2018 11.00 uur tot en met 15.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 • Trophorne, ter hoogte van huisnummer drie;

 • Lange Hoek;

 • Mardyk ter hoogte van de Buorren;

Joure, 10 juli 2018

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.