Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2018, 41375Ruimtelijke plannenvaststelling bestemmingsplan Pelleweg Poortvliet

Logo Tholen

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan: bestemmingsplan Pelleweg Poortvliet

 

Plangebied: Het perceel Pelleweg 1 te Poortvliet, een perceel langs de Boneputteweg Poortvliet en het perceel Provincialeweg 11a/b te Sint-Maartensdijk.

 

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel het verplaatsen van het agrarische bouwvlak van Provincialeweg 11a/b Sint-Maartensdijk naar Pelleweg 1 Poortvliet en het verwijderen van de mestopslag aan de Boneputteweg, mogelijk te maken.

 

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

Het besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 juli 2018 gedurende 6 weken, dus tot 30 augustus, ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpPelleweg1OVM-VG01.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerp(besluit);

  • een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp(besluit);

  •  

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

 

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.