Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongeradeelStaatscourant 2018, 4114OverigDokkum Diepswal 5, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)

Logo Dongeradeel

Locatie: Diepswal 5 Dokkum

De aanmeldingsnotitie is ingediend ter voorbereiding van het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een kleinschalige bierbrouwerij.

Wij hebben op grond van de Wet milieubeheer beoordeeld of ten behoeve van de uitbreiding een milieu-effectrapport moet worden opgemaakt. Na beoordeling van de diverse aspecten is ons gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten of bijzondere omstandigheden zijn die een milieu-effectrapport noodzakelijk maken. Wij hebben besloten dat er voor het oprichten van een kleinschalige bierbrouwerij locatie Diepswal 5 te Dokkum geen milieu-effectrapport nodig is.

Datum ter inzage: 27 december 2017

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 27 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage bij:

-de receptie van het gemeentehuis te Damwâld, Hynsteblom 4 gedurende de openingstijden. Indien u buiten openingstijden de stukken wilt inzien kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum Vergunningen, telefoonnummer 0519-298888.

Bezwaar

Onderhavig besluit wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit (op de aanvraag om een omgevingsvergunning). Gelet op artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derde-belanghebbenden, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Deze belanghebbenden kunnen binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 13, 9290 AA, Kollum.

In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien. Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.

Burgemeester en wethouders gemeente Dongeradeel