Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2018, 41062VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (onderdeel monument), uitgebreide voorbereidingsprocedure

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ_WABO-2018-0026) te verlenen voor het verbouwen van een monumentale woonboerderij aan Noordwolderweg 3 te Noordwolde.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen  vanaf 19 juli  2018 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling  VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum.

 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar van de afdeling VROM. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

Bedum, 18-07-2018