Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2018, 40926Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Ammerzoden herziening 2017, Hooghaar ong.” (BP1157), Maasdriel

Logo Maasdriel

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 5 juli 2018 gewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee woningen te bouwen aan de Hooghaar ongenummerd (tegenover nummer 2) in Ammerzoden.

De wijzigingen hebben betrekking op verduidelijking van de toelichting en de regels van het plan. In de zienswijzennota is een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Inzien

Van 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1157-/NL.IMRO.0263.BP1157-VG01

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

  • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht

  • door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar D. van Lienden.