Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2018, 40578VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit instellen stopverbod Zeedijk

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op :

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • de Zeedijk is gelegen in het buitengebied van Etten-Leur en de bedrijven ontsluit op het bedrijventerrein Zwartenberg;

 • de Zeedijk de enige ontsluiting is voor het bedrijventerrein Zwartenberg;

 • de Zeedijk een smalle erftoegangsweg is;

 • door de aanwezigheid van deze bedrijven er regelmatig voertuigen staan geparkeerd langs de Zeedijk, waaronder vrachtwagens;

 • er door de bedrijven signalen zijn afgegeven over de slechte bereikbaarheid, doorstroming van de Zeedijk en veiligheid van hun bedrijven;

 • er geen mogelijkheden zijn om de Zeedijk te verbreden of om parkeerplaatsen aan te leggen in openbaar gebied;

 • de Zeedijk onderdeel uitmaakt van een recreatieve fietsroute naar Prinsenbeek;

 • aan de andere zijde van de Zeedijk, na het viaduct, een parkeerplaats is gelegen voor recreatieve vissers;

 • vrachtwagens ook hier op de rijbaan parkeren, al dan niet voor langere tijd;

 • er landelijk een groeiend probleem is met overnachtende chauffeurs en er op deze locatie ook klachten zijn over overnachtende chauffeurs die afval etc. achterlaten;

 • enkele bedrijven bezig zijn met een oplossing op eigen terrein, zodat vrachtwagens daar voortaan kunnen opstellen of parkeren;

 • het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om een stopverbod in te stellen op de Zeedijk tussen de parkeerplaats voor vissers aan de andere zijde van het viaduct tot en met het einde van het bedrijventerrein;

 • het wenselijk is dat er bij de visplaats nog wel geparkeerd kan worden door personenauto’s;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur van eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 

 • 1.

  een stopverbod in te stellen in de Zeedijk tussen het bord doodlopende weg (L08)/ eigen weg na het viaduct en het laatste perceel van het bedrijventerrein (Zeedijk 59) door middel van het plaatsen van borden E02 aan beide zijden van de rijbaan;

 • 2.

  het aanwijzen van een autoparkeerplaats voor de visplaats door middel van het plaatsen van bord E08.

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 11 juli 2018

Situatietekening

Mededelingen

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de publiekshal van het Stadskantoor.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan eenieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en de gronden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan kan bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige voorziening, waaronder schorsing, worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.