Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2018, nr. MBO/1364225, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING SUBSIDIEREGELING DOORSTROOM MBO-HBO

De Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het onderdeel l wordt geletterd m.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

l. opleidingen economie:

opleidingen als bedoeld in bijlage 1;.

B

In artikel 5 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid vangen activiteiten waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend in de periode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 uiterlijk in het studiejaar 2019/2020 aan.

C

Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de aanvraagperiode van:

  • a. 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017 een bedrag van € 4.000.000,– beschikbaar;

  • b. 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 € 7.000.000,– beschikbaar;

  • c. 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 € 7.350.000,– beschikbaar.

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt bij de verdeling van het bedrag dat voor de aanvraagperiode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 beschikbaar is voorrang verleend aan aanvragen waarbij de activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend worden georganiseerd voor studenten in opleidingen economie.

E

In artikel 9, tweede lid, wordt na ‘30 april 2018’ ingevoegd ‘en van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018’.

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel b vervalt ‘en’.

2. In onderdeel c wordt de punt aan het slot van onderdeel c vervangen door ‘; en’.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. een verklaring waaruit blijkt of de activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen economie.

G

In artikel 11 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid verleent de subsidieontvanger die de activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend organiseert voor studenten in opleidingen economie, op verzoek van de Minister medewerking aan regionale bijeenkomsten gericht op de verbetering van de doorstroom mbo-hbo bij opleidingen in het economische domein.

H

Er wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

BIJLAGE 1

Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Opleidingen economie
MBO-opleidingen
CREBO

25153

Eerste verkoper

25154

Verkoopadviseur

25155

Verkoopspecialist

25526

Junior stylist

25527

Junior productmanager fashion

25158

Interieuradviseur

25159

Basismedewerker mode

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

25161

Technisch Leidinggevende

25162

Manager retail

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

25164

Specialist mode/maatkleding

25165

Vakman-ondernemer

25166

Ondernemer retail

25167

Verkoper

25131

Bibliotheekmedewerker

25132

(Junior) accountmanager

25133

Assistent-manager internationale handel

25136

Intercedent

25137

Vestigingsmanager groothandel

25134

Commercieel medewerker

25135

Contactcenter medewerker

25138

Bedrijfsadministrateur

25140

Junior assistent-accountant

25139

Financieel administratief medewerker

25544

Klantmedewerker Bancaire Diensten

25545

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

25546

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

25547

Klantmedewerker Vermogen

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

25146

Medewerker human resource management (HRM)

25147

Medewerker evenementenorganisatie

25148

Medewerker marketing en communicatie

25149

Medewerker (financiële) administratie

25150

Medewerker secretariaat en receptie

25151

Managementassistent/directiesecretaresse

25152

Secretaresse

ISAT

80008

Ad Accountancy

80065

Ad Bedrijfseconomie

80074

Ad Bedrijfskunde

80014

Ad Business IT & Management

80134

Ad Business Studies Logistiek

80096

Ad Commercieel Management

80103

Ad Commerciële Economie

80139

Ad Communicatie

80035

Ad Crossmediale Communicatie

80031

Ad Eventmanager

80088

Ad Facilitair Eventmanagement

80004

Ad Facility Management

80038

Ad Financiële Dienstverlening

80009

Ad Functieger.Toer en Recreatie

80072

Ad Hoger Toerist en Recreatief Onderwijs

80041

Ad Hotel Management

80001

Ad Informatiedienstverl en management

80024

Ad IT Service Management

80136

Ad Juridisch medewerker

80136

Ad Juridisch medewerker

80040

Ad Leisure Management

80115

Ad Logistiek en Economie

80036

Ad Marketing Management

80007

Ad Officemanagement

80080

Ad Ondernemen

80135

Ad Online Marketing en Sales

80126

Ad Sales en Accountmanagement

80010

Ad Small Business en Retail Management

80082

Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme

34406

B Accountancy

30016

B Advanced Business Creation

34401

B Bedrijfseconomie

34139

B Bedrijfskunde MER

34464

B Bestuurskunde/Overheidsmanagement

39118

B Business IT & Management

34130

B Business Management

34145

B Business Studies

34126

B Commercieel Management

34402

B Commerciële Economie

34405

B Communicatie

34430

B Communicatiesystemen

34419

B European Studies

34500

B Facility Management

34414

B Financial Services Management

34140

B Fiscaal Recht en Economie

34432

B Food and Business

39271

B Functiegericht Toerisme en Recreatie

39205

B HBO - Rechten

34410

B Hoger Toerist en Recreatief Onderwijs

34121

B Hogere Juridische Opleiding

34411

B Hotel Management

34649

B Informatiedienstverl. en -management

39201

B Integrale Veiligheid

39268

B Integrale Veiligheidskunde

30029

B International Business

34407

B International Business and Languages

34936

B Internat Business and Managem Studies

30035

B Internat. Business Innovation Studies

30034

B International Fresh Business Management

34686

B Journalistiek

34951

B Kunst en Economie

30003

B Leisure Management

39200

B Lifestyle

34436

B Logistiek en Economie

34952

B Media en Entertainment Management

34105

B Media, Informatie en Communicatie

34456

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

34125

B People and Business Management

30105

B Security Management

34422

B Small Business en Retail Management

34040

B Sportkunde

34138

B Toegepaste Bedrijfskunde

34041

B Trade Management gericht op Azië

39203

B Vastgoed en Makelaardij

34098

B Vertaalacademie

30110

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemeen

Aanvragen economie hebben voorrang

Deze regeling voorziet erin dat per 3 september 2018 een derde (extra) ronde van de regeling doorstroom mbo-hbo wordt opengesteld. Instellingen kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Besloten is om deze ronde gerichter in te zetten op het verbeteren van de doorstroom van mbo naar het hbo in het domein en/of de sector economie. Dat betekent dat subsidieaanvragen voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie en administratie en handel en ondernemerschap en de hbo-sector economie voorrang krijgen bij de toekenning van subsidie. In de bijlage zijn de opleidingen opgenomen die in de domeinen economie (mbo) en de sector economie (hbo) vallen. Als alle aanvragen uit de sector economie zijn behandeld worden de overige aanvragen beoordeeld en zo mogelijk toegekend zolang het subsidieplafond niet is bereikt. Voor alle duidelijkheid; aanvragen waarbij de activiteiten ook of deels worden georganiseerd voor studenten in opleidingen economie, worden niet met voorrang behandeld. De activiteiten moeten uitsluitend en alleen voor de studenten in opleidingen economie worden verzorgd wil men aanspraak kunnen maken op de voorrangspositie.

Uitval (economie) te hoog

Aanleiding om de subsidieregeling doorstroom mbo-hbo specifieker in te zetten op economie is de hoge uitval van studenten met een mbo-economie achtergrond in het hbo en hbo-studenten in de economische sector. De afgelopen jaren zijn verschillende generieke maatregelen genomen om de doorstroom naar het hbo te verbeteren. Denk daarbij aan onder andere het stimuleren van regionale samenwerking tussen onderwijssectoren, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo en de invoering van het keuzedeel doorstroom hbo. Dat heeft geresulteerd in een lichte daling van de uitval (36%) ten opzichte van het studiejaar 2016–2017 (38%).1 Positief is dat de daling ook dit jaar doorzet, maar tegelijkertijd stemt dit nog niet tot tevredenheid. De uitval is nog steeds te hoog, met de sector economie als uitschieter.

Wanneer wordt gekeken naar de uitval binnen sectoren, dan valt op dat één sector/domein - economie - ver boven het landelijk gemiddelde scoort wat betreft uitval. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen 2017–2018 blijkt dat hbo-studenten die afkomstig zijn uit de mbo-sectoren landbouw, techniek, zorg/welzijn in circa 30% van de gevallen uitvallen. Voor de mbo-sector economie gaat het om 44%. Studenten uit de economische domeinen switchen en vallen – afgezet tegen de andere mbo-domeinen – het vaakst uit. Opvallend is dat de verwante doorstroom mbo-economie naar hbo-economie ook geen garantie voor succes biedt: 44% van deze studenten valt uit of switcht. Over de gehele linie presteren hbo-studenten met een economische mbo-achtergrond slechter op het hbo; het maakt niet uit in welke hbo-sector zij instromen. Dit is zorgelijk, omdat juist economie in het mbo en het hbo de meeste studenten kent én de meeste studenten heeft die doorstromen naar het hbo. Van alle mbo-studenten die uitvallen op het hbo, komt 50% uit de mbo-economie sector. Van alle mbo-studenten kiest circa 40% voor het hbo. Van de mbo-economiestudenten kiest meer dan 70% voor een economie hbo-studie. Er is hier dan ook sprake van een zeer dikke stroom van studenten, die een groot effect heeft op het uitvalcijfer. Dat maakt een specifieke aanpak gericht de sector economie wenselijk maar bovenal noodzakelijk.

Kennisdeling in de regio

Met deze subsidieregeling wordt kennis opgedaan over de aansluiting mbo-hbo in de sector economie. Doel van deze regeling is om kennis op te doen over de wijze waarop de uitval in deze sector (en breder) kan worden teruggedrongen. Het is van belang dat deze kennis wordt gedeeld zodat andere economische opleidingen daarvan kunnen leren en zo ook de doorstroom in deze sector kunnen verbeteren. Het verspreiden van deze kennis is van groot belang en daarom wordt daar op verschillende manieren op ingezet. Als eerste door de subsidieverplichting te stellen dat subsidieontvangers op verzoek van de Minister deelnemen aan regionale bijeenkomsten gericht op de verbetering van de doorstroom mbo-hbo door opgedane kennis met elkaar te delen. Doel hiervan is met elkaar structureel het gesprek aan te gaan over de aansluiting van de economische domeinen op het hbo. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen als hoe kan de doorstroom worden verbeterd, wat is daarvoor nodig en waar lopen opleidingen nu tegenaan aan bod komen. OCW stelt ten behoeve van dit gesprek doorstroomgegevens per regio beschikbaar zodat opleidingen deze kunnen gebruiken bij de verdere doorontwikkeling van hun ambities op het gebied van doorstroom mbo-hbo in de sector economie.

Op grond van de huidige regeling zijn subsidieontvangers al verplicht om op verzoek van de Minister medewerking te verlenen aan ten minste één landelijke of één regionale bijeenkomst die in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie door het ministerie worden georganiseerd. Deze verplichting blijft bestaan voor subsidieontvangers die in de nieuwe aanvraagperiode subsidie ontvangen voor activiteiten die niet uitsluitend gericht zijn op studenten in opleidingen economie.

Uitvoerings- en handhaafbaarheidsparagraaf

De ADR heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben. De opmerkingen van de inspectie zijn zoveel mogelijk verwerkt. DUS-I heeft aangegeven de subsidieregeling uit te kunnen voeren.

Administratieve lasten

Administratieve lasten worden gedefinieerd als de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid, voorvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en brengt dus geen verplichte administratieve lasten met zich mee.

Uitgangspunt is dat het aanvraagproces zo wordt ingericht dat het zo min mogelijk administratieve lasten creëert. Vanuit DUS-I wordt een format beschikbaar gesteld, waarmee een aanvraag kan worden ingediend. Aanvragers wordt gevraagd om een beknopt, maar duidelijk activiteitenplan in te dienen.

Voor de aanvragers worden de administratieve lasten geschat op gemiddeld circa 40 uur per aanvraag. Ook is ervan uitgegaan dat gemiddeld 20% van de aanvragers (onderdelen van) de aanvraag moet herstellen, hetgeen gemiddeld 8 uur kost. Voor de verantwoording wordt 24 uur per subsidieontvanger gerekend.

We gaan uit van 49 aanvragen (maximaal € 200.000,–) van gemiddeld € 150.000 per aanvraag.

De administratieve lasten bedragen dan (49 * 40) + (0,2 * 49 * 8) + (49 * 24) = 3.214,4 uur. Uitgaande van een uurtarief van € 60,– is dit € 192.864,–, ofwel iets minder dan 3% van het totale beschikbare bedrag voor de aanvraagperiode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018.

Artikelsgewijs

Onderdeel B, C en E (artikel 5, 7 en 9)

Deze artikelen worden gewijzigd in verband met de toevoeging van een extra aanvraagperiode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018. Voor deze aanvraagperiode zal € 7.350.000,– beschikbaar zijn (zie artikel 7). Met de activiteiten waarvoor in de extra aanvraagperiode subsidie wordt aangevraagd moet uiterlijk in studiejaar 2019/2020 worden gestart.

Onderdeel A, D, F, G, H (artikel 1, 8, 10 en 11, en de bijlage)

In deze aanvraagperiode krijgen aanvragen waarbij subsidie uitsluitend wordt besteed aan activiteiten voor studenten in opleidingen economie, voorrang ten opzichte van andere aanvragen. Hierop wordt de huidige regeling aangepast.

In artikel 1 wordt een nieuw onderdeel l toegevoegd. In onderdeel l wordt verwezen naar de bijlage voor wat betreft de mbo- en hbo-opleidingen die vallen onder de opleidingen economie.

Artikel 8 wordt gesplitst in twee leden. Hoewel ook voor de extra aanvraagperiode geldt dat de aanvragen op volgorde van aanmelding zullen worden behandeld, geldt daarbij de verbijzondering dat aanvragen waarbij de activiteiten uitsluitend gericht zijn op studenten in opleidingen economie voorrang krijgen ten opzichte van de andere aanvragen. In artikel 10 is in verband hiermee toegevoegd dat bij de subsidieaanvraag een verklaring wordt gevoegd waaruit blijkt of de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen economie.

Artikel 11 wordt gewijzigd in die zin dat voor de subsidieontvanger die uitsluitend activiteiten verricht voor studenten in opleidingen economie, de verplichting geldt om op verzoek van de Minister medewerking te verlenen aan regionale bijeenkomsten gericht op de verbetering van de doorstroom mbo-hbo bij opleidingen economie.

Aan de regeling is ten slotte een bijlage toegevoegd. In deze bijlage zullen de opleidingen worden opgenomen die voor de toepassing van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo als opleidingen economie worden aangemerkt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Monitor beleidsmaatregelen 2017–2018

Naar boven