Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 40338OverigOntwerp Wijzigingsplan 't Cranenbosch kavel D en ontwerp besluit hogere geluidswaarden

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend, dat voor vaststelling ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ’t Cranenbosch kavel D en een ontwerp besluit hogere geluidswaarden.

 

Voor gronden gelegen aan de Rustenburgerweg 110 in Heerhugowaard zijn plannen voorbereid voor de sloop van de voormalige bedrijfswoning en nieuwbouw van een woning meer naar achter op het perceel, zodat op deze wijze een meer gewenste stedenbouwkundige structuur ontstaat.

 

De aanwezige geluidswaarden zijn iets hoger dan de voorkeursgrenswaarde. In verband met de ontwikkeling is daarom ook een hogere geluidswaarde vereist. De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de geplande woning aan de Rustenburgerweg 110 bedraagt maximaal 52 dB. Hierdoor wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het wegverkeer (licht) overschreden en blijken de bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet voldoende efficiënt om de voorkeursgrenswaarde te bereiken.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerp besluit hogere geluidswaarden liggen met ingang van donderdag 19 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het ontwerp wijzigingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam wijzigingsplan ’t Cranenbosch kavel D invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BP76CRANENBOSCH2-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

 

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht contact op te nemen met de heer B.J.A. Hamers telefoonnummer 14-072, e-mail b.hamers@heerhugowaard.nl.

 

Heerhugowaard, 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

29RO11s