Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeStaatscourant 2018, 4029OverigBekendmaking besluit m.e.r. beoordeling, Trekwei 10 in Deinum

Logo Waadhoeke

Besluit m.e.r. beoordeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op het veranderen van een melkrundveehouderij aan de Trekwei 10, 9033 WS in Deinum, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 

M.e.r. beoordelingsnotitie 

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 23 januari 2018 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 

Inzien 

Vanaf 25 januari 2018 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl.

 

Reageren 

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.