Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 39601VerkeersbesluitenRAI tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein tijdens de IBC beurs en de tijd die nodig is voor de op en afbouw van deze beurs te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-18-65959

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid;

 

overwegende:

 

dat er in de RAI en op het buitenterrein van de RAI jaarlijks omstreeks dezelfde tijd een grote beurs wordt gehouden wordt namelijk de IBC beurs;

dat voor deze beurs op het buiten terrein van de RAI 7000m2 aan extra paviljoens bijgebouwd wordt wat veel bouwverkeer en transportbewegingen met zich meebrengt;

dat tijdens deze beurs 50.000 bezoekers of meer verwacht worden;

dat door de drukte zowel tijdens de beurs alsook bij het opbouwen en afbreken van deze beurs de verkeersveiligheid van bezoekers van de RAI en fietsers die gebruik maken van deze fietsverbinding niet gegarandeerd kan worden;

dat dit kan worden voorkomen door de fietsverbinding over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein af te sluiten voor het fietsverkeer tijdens de beurs en de op en afbouwperiode van deze beurs;

dat een goede omleidingsroute mogelijk is welke met duidelijke bebording tijdens deze afsluiting voor het fietsverkeer zal worden aangegeven;

dat er voor en na deze data een veilige en toegankelijke fietsroute over het RAI terrein aanwezig moet zijn;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het desbetreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Zuid, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

 

 

 

 

BESLUIT:

Tot het tijdelijk verwijderen van verkeersborden G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Verplicht fietspad” en afsluiting doormiddel van hekken op de volgende locatie:

Fietspad over het RAI terrein tussenhet Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein, van 6 september 2018 tot 21 september 2018.

 

 

 

 

 

 

Bezwaar

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel