Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 6 juli 2018, nr. WJZ/18138851, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodule ERA-NET energieprojecten voor een call voor Solar-projecten

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies wordt boven de rij van titel 4.3 een rij ingevoegd, luidende:

Titel 4.2: Topsector energieprojecten

4.2.121

ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET, te raadplegen via www.rvo.nl/solareranet

 

01-10-2018 t/m

25-02-2019

€ 1.000.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Aanleiding en doel

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018. Met deze wijzigingsregeling wordt de openstelling van de subsidiemodule ERA-NET energieprojecten voor een call voor solar-projecten voor het najaar van 2018 geregeld. Tevens wordt hiervoor een subsidieplafond vastgesteld.

Het doel van ERA-NET is bevordering van de samenwerking van nationale en regionale onderzoeks- en innovatieprogramma’s binnen Europa. Een groep van landen kan een aanvraag voor een ERA-NET indienen bij de Europese Commissie. Dit gebeurt door gezamenlijk een strategische onderzoeksagenda op te stellen rondom een bepaald thema, om zo synergievoordelen te creëren. Indien de Commissie het ERA-NET-voorstel goedkeurt, breidt zij het gezamenlijke budget van de Europese lidstaten uit met 50%. De belangrijkste activiteit die binnen ERA-NETten doorgaans wordt ontplooid, is de organisatie van gezamenlijke calls voor onderzoeksvoorstellen gericht op een specifiek thema. Deze subsidiemodule ziet op ERA-NETten rondom het thema energie. ERA-NET energieprojecten die ingediend worden bij een gezamenlijke call (hierna: ERA-NET energiecall) worden beoordeeld door een internationale expertcommissie. Als een projectvoorstel positief beoordeeld wordt door deze commissie, dienen de projectdeelnemers ieder in hun eigen land de financiering te regelen. Bij voorkeur worden deze gefinancierd uit algemene subsidiemodules uit de Regeling nationale EZ-subsidies (hierna: RNES) die gericht zijn op energie-innovatie, bijvoorbeeld uit het (standaard) subsidie-instrumentarium van de Topsector Energie uit titel 4.2 van de RNES. Voor de gevallen waarin dit niet mogelijk bleek, is de subsidiemodule ERA-NET energieprojecten in titel 4.2 van de RNES opgenomen.

In de subsidiemodule wordt met dynamische verwijzingen telkens de koppeling gemaakt met de voorwaarden en criteria uit de ERA-NET energiecall die is opgenomen in de openstellingsregeling op grond van artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (in dit geval de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018). Hierdoor kan, indien de Minister subsidie beschikbaar wil stellen voor een nieuwe ERA-NET energiecall, volstaan worden met een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam van en een link naar de desbetreffende ERA-NET energiecall wordt opgenomen.

Deze subsidiemodule is al voor een ERA-NET energiecall voor ACT (Accelarating CCS Technologies) opengesteld van 1 oktober 2018 tot en met 3 februari 2019. Via deze wijzigingsregeling wordt deze subsidiemodule ook opengesteld voor een ERA-NET energiecall voor Solar-projecten. De openstellingsperiode loopt vanaf 1 oktober 2018 tot en met 18 februari 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.000.000.

2. Regeldruk

De openstelling van deze subsidiemodule leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodules.

3. Staatssteun

De wijzigingsregeling is verenigbaar met de maximale steunpercentages en voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening1. Deze maxima en voorwaarden zijn opgenomen in artikelen 25 (fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling), 38 (energie-efficiëntie) en 41 (hernieuwbare energie) van de algemene groepsvrijstellingsverordening. In de subsidiemodule wordt verwezen naar de relevante basis in de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De openstelling van de onderhavige subsidiemodule brengt geen verandering in de staatssteunaspecten, omdat de voorwaarden van deze subsidiemodule ongewijzigd blijven.

De nieuwe openstelling van deze subsidiemodule zal ter kennisneming aan de Europese Commissie worden gemeld, conform artikel 11, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Indien een subsidie die op grond van deze subsidiemodule wordt verleend, staatssteun bevat die door de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd, maakt de Minister op grond van artikel 1.8 RNES binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening de volgende gegevens bekend:

  • a. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en

  • b. de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de individuele steun meer bedraagt dan € 500.000.

4. Uitvoering

De uitvoering van dit subsidie-instrument is in handen van RVO.nl, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO.nl heeft de regeling getoetst op de doelmatigheid en de gebruiksvriendelijkheid voor subsidie-aanvragers en RVO.nl. Deze wijzigingsregeling wordt uitvoerbaar en handhaafbaar geacht.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018. Met de bekendmaking en inwerkingtreding van deze regeling wordt aangesloten bij de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en er minimaal twee maanden moeten zitten tussen het moment van publicatie en de inwerkingtreding van de regeling.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187).

Naar boven