Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2018, 39535Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bloemendaalseweg 166 (Kweekduin) ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 5 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Bloemendaalseweg 166 (Kweekduin) heeft vastgesteld. Het college heeft tevens het voornemen uitgesproken om een omgevingsvergunning te verlenen en een besluit hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid vast te stellen.

 

Het planvoornemen omvat de sloop van het huidige appartementencomplex en nieuwbouw van twee gebouwen met in totaal 14 appartementen op het perceel Bloemendaalseweg 166 in Overveen.

 

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee worden de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk doorlopen. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde.

 

Inzage

Het raadsbesluit, het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen van 12 juli t/m 23 augustus 2018 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u de stukken raadplegen via de website www.bloemendaal.nl.

Wilt u de documenten liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur terecht bij het Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

 

Een zienswijze indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een zienswijze indienen tegen voornoemde ontwerpbesluiten. Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Bloemendaal, postbus 201, 2050 AE te Overveen.

Een zienswijze gericht tegen de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 201, 2050 AE te Overveen.

U kunt uw zienswijze tot en met 23 augustus 2018 indienen.

 

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. van Dam, 06 57 65 90 64 of s.vandam@bloemendaal.nl.