Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 39130Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan Velp-Zuid 2016 locatie Lorentzhuis op 28 juni 2018 ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Het plan voorziet in de toelating van 30 seniorenwoningen naast het bestaande verzorgingshuis Lorentzhuis aan de Rijnstraat 1 te Velp.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan en bijbehorende documenten kunnen van 12 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 worden ingezien in het gemeentehuis bij de servicebalie. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVZ20-VA01.

 

Beroep

Met ingang van vrijdag 13 juli tot en met donderdag 23 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door:

- een belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 24 augustus 2018 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

De Steeg, 11 juli 2018