Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2018, 39043Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening Uitsluiten Woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018’ (gemeente Doetinchem)

Logo Doetinchem

Vanaf 12 juli 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluherziening Uitsluiten Woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018’ en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Fase vastgesteld

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

- op papier in de gemeentewinkel;

- digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl;

- in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/bestemmingsplannen.

 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R70B014A-/NL.IMRO.0222.R70B014A-0002/NL.IMRO.0222.R70B014A-0002.gml

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan voorziet in het schrappen van alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden uit de bestemmingen Centrum en Gemengd in de onderstaande bestemmingsplannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om nu nog bestaande mogelijkheden voor het realiseren van woningen boven winkels of boven horecagelegenheden.

Voor de genoemde bestemmingen wordt het in de toekomst uitsluitend met een afwijkingsbesluit van burgemeester en wethouders mogelijk om nieuwe woning(en) te realiseren. Een afwijkingsbesluit kan alleen worden genomen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is, dat de nieuwe woningen moeten passen in het gemeentelijk woningbouwprogramma.

 

De parapluherziening heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:

-Binnenstad en de Veentjes – 2012

-De Pas 2010

-Dichteren – 2012

-Hamburgerbroek - Intermecoterrein 2010

-Het Loo 2007

-Nieuw Wehl 2008

-Oosseld en Wijnbergen – 2013

-Saronixterrein e.o. – 2012

-Torenallee 2008 (incl. Parapluherziening Verbod dak- en thuislozenvoorzening 2013)

-Wehl 2008

-Wehl 2008, 1e wijziging (Stationsstraat 30/30a)

 

De aanpassingen in het bestemmingsplan Saronixterrein e.o. - 2012 zijn anders in de overige bestemmingsplannen. Aan dit plan wordt, in plaats van het nu direct schrappen van de woningbouwmogelijkheden, een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd. Met deze wijzigingsbevoegdheid kan het college, op termijn de woningbouwmogelijkheden schrappen.

 

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 28 juni 2018.

De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota van wijzigingen, die ook ter inzage ligt. Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 22 augustus 2018) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet de belanghebbende in ieder geval een zienswijze kenbaar hebben gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan. Heeft de belanghebbende dat niet gedaan, dan kan hij alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Belanghebbenden (alleen burgers) kunnen het beroep ook via het digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen.

Het webadres hiervoor is https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor moet de indiener beschikken over DigiD.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.

Op de website van de Raad van State is informatie te vinden over de beroepsprocedure en de kosten: www.raadvanstate.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.