Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 38859Ruimtelijke plannenInspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Middelsee Fase 1

Logo Leeuwarden

Van donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Middelsee Fase 1 met bijbehorende stukken ter inzage. Ontwikkeling

De woningbouw aan de zuidzijde van Leeuwarden vindt momenteel plaats in de vorm van buurtschappen aan de oostzijde van de Overijsselselaan. De structuurvisie De Zuidlanden biedt naast de ontwikkeling van buurtschappen aan de oostzijde van de Overijsselselaan ook mogelijkheden voor grootschalige woningbouwontwikkeling aan de westzijde van de Overijsselselaan, genaamd Middelsee. Om richting te geven aan de ontwikkeling van de Middelsee is het Masterplan Middelsee opgesteld. Dit Masterplan vormt de verdere uitwerking en concretisering van deze gebiedsontwikkeling. Het Masterplan gaat uit van de ontwikkeling van circa 2.800 nieuwe woningen met de daarbij behorende voorzieningen en een sportcomplex. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld. In de eerste fase worden circa 750 woningen gebouwd. Ook zullen in fase 1 het sportcomplex, de hoofdontsluitingsstructuur en de vaarverbinding tussen het Van Harinxmakanaal en het Alddjip worden aangelegd. Met dit bestemmingsplan wordt fase 1 van de ontwikkeling juridisch-planologisch verankerd.

Plangebied

De gehele gebiedsontwikkeling Middelsee wordt begrensd door de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle aan de westzijde, het Van Harinxmakanaal aan de noordzijde, de Overijsselselaan aan de oostzijde en de grens van de zuidzijde ligt ter hoogte van de spoorwegovergang van de Brédyk. Met dit bestemmingsplan wordt alleen fase 1 planologisch-juridisch vastgelegd. Het betreft het noordelijke deel van Middelsee.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren. Dit kan schriftelijk, mondeling of elektronisch. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Het college van burgemeester en wethouders kan deze punten dan afwegen en meenemen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan.

 • schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

  • inspraak voorontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Middelsee Fase 1

  • waarom u een reactie indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur);

 • elektronisch: stuur een e-mail naar het e-mailadres gemeente@leeuwarden.nl