Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2018, 38559VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – bedrijventerrein De President

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: verkeersmaatregelen uitbreiding bedrijventerrein

Nummer: X.2018.02284

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

  • 1.

   In eerste instantie:

   • a.

    het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   • b.

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

   • c.

    het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

   • d.

    het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

  • 2.

   In tweede instantie ook voor:

   • a.

    het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

   • b.

    het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

 • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer

 • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O

(Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

De President is een bedrijventerrein dat momenteel wordt ontwikkeld. Dit verkeersbesluit betreft een uitbreiding van het al bestaande bedrijventerrein. De ontsluiting van dit deel bestaat uit een rondweg en een dwars door het gebied lopende ontsluitingsweg waarop de te ontwikkelen kavels worden aangesloten.

Het terrein is bereikbaar via een aansluiting op de Johan Enschedelaan tegenover de aansluiting van het al gerealiseerde deel van het bedrijventerrein. Hiermee valt het bedrijventerrein binnen de bebouwde kom van Hoofddorp. De bestaande bouwinrit op de Spoorlaan wordt aangesloten op de John Henry Wiltonlaan waardoor een tweede aansluiting van het gebied ontstaat op het omliggende wegennet. De Spoorlaan is een gebiedsontsluitingsweg gelegen buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Om de bebouwde kom af te bakenen wordt een komportaal geplaatst op de John Henry Wiltonlaan, ter hoogte van de Spoorlaan.

Bij de aanleg is rekening gehouden met de realisering van een volgende uitbreiding aan de zuidzijde van het plangebied. De Hub van Doornelaan is daarom al doorgetrokken en wordt tijdelijk met een schrikhek beëindigd. Ook het gebied ten westen van De President kan nog worden ontwikkeld.

Langs de Johan Enschedelaan wordt daarom op de al aanwezige brug een fietspad aangelegd. Omdat dit fietspad nu nog niet doorloopt en nergens naar toe leidt, wordt op het fietspad (tijdelijk) een schrikhek geplaatst.

Op bedrijventerrein De President geldt een parkeerverbodszone. Ook op deze uitbreiding van het bedrijventerrein wordt een parkeerverbodszone ingesteld. Om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren worden langs de Jacobus Ahrendlaan nabij de aansluiting met de Johan Enschedelaan vier laadplaatsen voor elektrische voertuigen aangelegd. Deze laadpalen zijn voor openbaar gebruik.

Op de aansluitingen van de Jacobus Ahrendlaan op de Johan Enschedelaan wordt vanwege de verkeersveiligheid de voorrang geregeld. Het verkeer op de Johan Enschedelaan krijgt de voorrang, omdat dit de doorgaande route is. Tevens wordt op de aansluiting van het fietspad langs de Spoorlaan met de Jacobus Ahrendlaan en de Hub van Doornelaan vanwege de verkeersveiligheid de voorrang geregeld, zodat verkeer dat vanaf het fietspad komt voorrang dient te verlenen.

Door de verkeersmaatregelen wordt het nieuwe deel van het terrein op een veilige manier ontsloten en worden de kavels op het terrein bereikbaar.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende bebording en belijning worden aangebracht.

 • Het instellen van een parkeerverbodszone op de Jacobus Ahrendlaan, de Joan Geldermanlaan, de John Henry Wiltonlaan, de Hub van Doornelaan en de Anton Jurgenslaan in Hoofddorp (bord E1 RVV 1990);

 • Het aanwijzen van het fietspad op de brug langs de Johan Enschedelaan in het verlengde van de Jacobus Ahrendlaan als verplicht fietspad (borden G11 en G12 RVV 1990) met onderbord OB505;

 • Het regelen van de voorrang op de aansluiting van de Jacobus Ahrendlaan op de Johan Enschedelaan, zodanig dat verkeer vanaf de Jacobus Ahrendlaan voorrang verleent aan verkeer op de Johan Enschedelaan (borden B6 RVV 1990 en haaientanden artikel 80 RVV 1990);

 • Het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad langs de Spoorlaan met de Jacobus Ahrendlaan en de Hub van Doorneweg (haaientanden artikel 80 RVV1990);

 • Het aanwijzen van vier laadplaatsen voor elektrische voertuigen langs de Jacobus Ahrendlaan in Hoofddorp, nabij de aansluiting met de Johan Enschedelaan (bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’). Ter aanwijzing van de vakken wordt tevens onderbord OB504 geplaatst.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen met de nummers 1603301-T37 en 1603301-T38.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 ( Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • artikel 2, lid 1d, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Door de maatrelen wordt een van de belangen genoemd in de Wvw 1994 geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1d).

Dit belang achten wij minder zwaarwegend dan de overige gediende belangen uit artikel 2 van de Wvw 1994.

Belangenafweging

Be drijven

De maatregelen zijn in het belang van bedrijven. De kavels zijn bereikbaar en de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein wordt gewaarborgd.

( Doorgaand ) verkeer

De maatregelen zijn in het belang van gemotoriseerd verkeer. Het gemotoriseerd verkeer kan de kavels op het bedrijventerrein beter bereiken. Dit betreft veelal bestemmingsverkeer op het bedrijventerrein. Van doorgaand verkeer is nauwelijks sprake. Door de verkeersmaatregelen wordt gemotoriseerd verkeer in geringe mate gehinderd (voorrangsregeling)

Vrachtverkeer

De maatregelen zijn in het belang van vrachtverkeer, dat door de maatregelen de bedrijven kan bereiken.

L angzaam verkeer en bromfietsers

De maatregelen zijn in het belang van langzaam verkeer en bromfietsers. Bromfietsers en fietsers kunnen het bedrijventerrein bereiken via de hoofdontsluiting over de Johan Enschedelaan. In de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein en de omliggende gebieden, wordt het bedrijventerrein vanuit meerdere richtingen bereikbaar. Brommobielen kunnen het bedrijventerrein bereiken via de aansluiting op de Johan Enschedelaan).

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood – en hulpdiensten. Hulpdiensten kunnen via de aansluitingen van het bedrijventerrein op de Johan Enschedelaan en de Spoorlaan via twee aparte routes het terrein bereiken.

Parkeerders

Uitgangspunt van het plan is dat de bedrijven de bij het bedrijf behorende parkeervraag op eigen terrein oplossen waardoor er langs de openbare weg geen parkeerplaatsen nodig zijn. Hierdoor worden de belangen van parkeerders in geringe mate geschaad. Door het instellen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen wordt rekening gehouden met de belangen van eigenaren van een elektrisch voertuig.

Gebruikers elektrische auto Het aanduiden van parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen is in het belang van bezitters van elektrische voertuigen. Zij zijn afhankelijk van de laadpaal om hun voertuig te kunnen gebruiken.

Algemeen belang

Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Hiermee verbetert het milieu en dit is in het algemeen belang. De overige maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en zijn hiermee eveneens in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregel in het algemeen belang is en in bijzonder in het belang van bedrijven, gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en de weggebruikers met een elektrisch voertuig, zonder dat andere belangen (gemotoriseerd en langzaam verkeer, parkeerders) onevenredig worden geschaad.

Voorbereiding en overleg

Het bedrijvenpark is een binnen de structuurvisie van Haarlemmermeer passende ontwikkeling. Voor het vaststellen van de structuurvisie is een apart inspraaktraject doorlopen. Omdat de toekomstige gebruikers van het park nog niet bekend zijn, is verder geen apart inspraaktraject voor de verkeersmaatregelen doorlopen.

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de belangen voldoende in beeld zijn.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 12-06-2018 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregel.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekeningen met de nummers 1603301-T37 en 1603301-T38 die een onderdeel zijn van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  het instellen van een parkeerverbodszone op de Jacobus Ahrendlaan, de Joan Geldermanlaan, de John Henry Wiltonlaan, de Hub van Doornelaan en de Anton Jurgenslaan in Hoofddorp door het plaatsen van borden conform model E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en daarboven het woord zone, zoals aangegeven in artikel 66 van het RVV 1990, inhoudende "begin parkeerverbodzone" en “einde parkeerverbodzone”;

 • 2.

  het aanwijzen van het fietspad op de brug langs de Johan Enschedelaan in het verlengde van de Jacobus Ahrendlaan als verplicht fietspad door het plaatsen van borden conform model G11 en G12 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord OB505;

 • 3.

  het regelen van de voorrang op de aansluiting van de Jacobus Ahrendlaan op de Johan Enschedelaan, zodanig dat verkeer vanaf de Jacobus Ahrendlaan voorrang verleent aan verkeer op de Johan Enschedelaan door het plaatsen van borden conform model B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden uit artikel 80 RVV 1990;

 • 4.

  het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad langs de Spoorlaan met de Jacobus Ahrendlaan en de Hub van Doornelaan door het aanbrengen van haaientanden uit artikel 80 RVV1990;

 • 5.

  het aanwijzen van vier parkeervakken langs de Jacobus Ahrendlaan in Hoofddorp, nabij de aansluiting met de Johan Enschedelaan, alleen voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van borden conform model E4 uit bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’;

 • 6.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen op 9 juli 2018.

   

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris, 

voor deze,

de clustermanager Beheer en Onderhoud,

 

 

drs. R.A.J.H. van Daal 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.