Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 38330VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het instellen van stopverbod in de Antonio Vivaldistraat tussen de ringweg zuid en de D. Scarlattilaan te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-18-66483

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Zuid;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Antonio Vivaldistraat is gelegen in de Zuidas;

dat er in de straat een nieuw aangelegde parkeergarage is gekomen;

dat er geen noodzaak is om het parkeren mogelijk te maken op het maaiveld;

dat om doorstroming te garanderen, en illegaal parkeren tegen te gaan, er aan weerszijde van de straat stopverboden worden geplaatst;

dat dit in overleg met de omgevingsmanager is besloten en akkoord bevonden;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

 

 

 

 

BESLUIT

 

1. Door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”stopverbod”

te plaatsen op de volgende locatie:

Antonio Vivaldistraat aan weerszijde tussen de ringweg zuid en de D. Scarlattilaan

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel