Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2018, 38237VerkeersbesluitenVerkeersbesluit jaarlijkse Friese Ballonfeesten en Boerebrulloft-activiteiten van 25 tot en met 29 juli in Joure

Logo De Fryske Marren

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

Kenmerk EV20180006/1940106035 en EV 20180078/1940120711

overwegende dat:

 • dat tijdens de jaarlijkse Friese Ballonfeesten en activiteiten rondom de Boerebrulloft in Joure de verkeersintensiteiten erg hoog zijn;

 • dat het derhalve, gelet op de verkeersveiligheid en de waarborging van doorstroming verkeer, wenselijk is tijdens vorengenoemde festiviteiten verkeersmaatregelen te treffen op een aantal wegen rond de Nutsbaan en in het centrum van Joure;

 • dat het tevens noodzakelijk is om ten behoeve van de boerenbruiloft (ringrijden en harddraverijen) een aantal wegen af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers en deelnemers;

 • dat de betreffende wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen, met uitzondering van een gedeelte van de Omkromte en It Súd (Broek-Zuid), en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 • gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en op het raadsbesluit van 29 maart 1995, nummer 42 (delegatiebesluit);

besluiten:

voor de periode gedurende de Friese Ballonfeesten (woensdag tot en met zondag) en de

Boerebrulloft (woensdag 25 juli) te Joure:

 • a

  door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen voor de volgende wegen:

  • 1

   Uilke Boonstralaan (beide zijden): het gedeelte tussen Harddraversweg en Pastorielaan;

  • 2

   Blaauwhoflaan (beide zijden): het gedeelte tussen Pastorielaan en Uilke Boonstralaan;

  • 3

   Appelhoflaan (beide zijden);

  • 4

   Waling Dijkstrastraat en Dr. G.A. Wumkesstraat, beide alleen zuidzijde;

  • 5

   Ds. S. Huismansstraat, alleen noordwestzijde;

  • 6

   Harddraversweg (beide zijden); het gedeelte tussen Sewei en Kerkstraat;

Omkromte (beide zijden),

een en ander overeenkomstig bijgevoegde tekening, behorende bij het besluit van 23 juni 2009 en

 • 1

  It Súd (beide zijden) en

 • 2

  tracé Kerkstraat-Jonkersbosje (beide zijden, uitsluitend tijdens de Boerebrulloft);

  • a

   door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, plus een aantal dranghekken in combinatie met touw, de volgende weg(gedeelten) ten behoeve van de Boerebrulloft (ringrijden en harddraverijen) tussen 10.00 en 18.00 uur, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van de deelnemers:

   • Midstraat;

   • Drolshagenplein;

   • Roggemolenstraat;

   • Driessenstraat;

   • De Merk;

   • Sinnebuorren (parkeerterrein blijft bereikbaar);

   • Torenstraat (gedeelte tussen Kolkstraat en Midstraat, parkeerterrein Waagplein blijft bereikbaar) en

   • Douwe Egberts Plein.

Joure, 6 juni 2018

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bezwaarschriftenprocedure

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de toezending hiervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.