Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2018, 38109Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Rode beek

Logo Onderbanken

Gemeenteblad Bekendmakingen

13 juni 2018 I Zaaknummer: 14253

Ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Rode beek

Rubriek: wet- en regelgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 5 juli tot en met 15 augustus 2018 gedurende een periode van zes weken het ontwerpprojectafwijkingsbesluit “Het Verwoeste Kasteel Etzenrade” (hierna: ontwerpbesluit) ter inzage ligt.

Plangebied

In 2017 heeft de doorontwikkeling van de Rode Beek richting Jabeek plaatsgevonden. Hierbij is een inundatiezone (buffer) aangelegd en is de Rode Beek verder gerenatureerd. In combinatie met de herinrichting van de Rode Beek en de daarmee samenhangende natuurontwikkeling is de toeristisch recreatieve infrastructuur verder verbeterd en geoptimaliseerd. Als laatste onderdeel van het project wordt het verwoeste kasteel Etzenrade –aan de achterzijde van het rijksmonument ‘het Etzenraderhuuske’- weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Om de uitvoering van dit IBA Parkstadproject mogelijk te maken, dient van het ter plaatse geldende bestemmingsplan te worden afgeweken door middel van een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo). Het project voorziet onder andere in het omzetten van agrarische grond naar tuin en de bouw van een tuinmuur.

Inzage

Het ontwerpbesluit kunt u raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl De aanduiding is: NL.IMRO.0881OVKastEtzenrade-ON01

Het ontwerpbesluit als ook de onderliggende stukken kunnen gedurende de termijn van tervisielegging in het gemeentehuis te Schinveld worden ingezien (melden bij de receptie).

U kunt het ontwerpbesluit ook inzien via de website:

https://www.onderbanken.nl/wonen-werken-en-leven/bestemmingsplannen_3625/

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn ken eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze (let op: niet per mail) kan gezonden worden aan de gemeenteraad, Postbus 1090 6450 CB Schinveld. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar, dhr. R. Schoffeleers, telefoon 045 – 5278731.

Schinveld, 4 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Onderbanken