Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2018, 37852Ruimtelijke plannenGemeente Stadskanaal, vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zandtangerweg 46’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zandtangerweg 46’ heeft vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de uitbreiding van het bouwperceel en de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw mogelijk gemaakt.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien? Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 6 juli 2018  tot en met 16 augustus 2018 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt het bestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.BP1609-vs01 en op http://www.stadskanaal.nl/.

U wilt beroep instellen?

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer Erik van Spijker (0599 631 631).