Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 37595OverigOntwerpbestemmingsplan Reinderseiland

Logo Heerhugowaard

Voor de percelen aan de Plaetmanstraat 4 en 4a is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Het plangebied bevat de beide kassenlocaties op die locatie. Deze zullen worden gesloopt en hiervoor zullen woningen in de plaats komen. Deze ontwikkeling hangt samen met de toekomstvisie van het glastuinbouwconcentratiegebied Alton, waarbij niet-courante kavels worden geherstructureerd. In dit geval is vanwege de ligging in De Noord ,de nabijheid van woningen en de omvang van de percelen een invulling met kassen niet meer reëel.

 

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de gewenste activiteiten opgesteld.

 

Terinzagelegging

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken wij bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Reinderseiland vanaf donderdag 5 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De ope-ningstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www. ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij ID in-vult NL.IMRO.0398.BP43REINDERSEILAND-ON01 wordt u direct naar het plan geleid.

 

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente een be-langhebbende natuurlijke- of rechtspersoon, de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of monde-ling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De zienswijzen zullen worden opgenomen in een naar aanleiding van de zienswijzeprocedure op te stellen verslag. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf per e-mail of telefonisch contact op te nemen met dhr B. Hamers via b.hamers@heerhugowaard.nl of 14072 (, dins-dag t/m vrijdag aanwezig).

 

Heerhugowaard, 3 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

 

27OV40s