Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2018, 37196OverigGemeente Heerenveen Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit

Logo Fryslân

Ontvangen van: Omrin - Afvalsturing Friesland N.V. een mededeling dat een vergunning in-gevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal worden aangevraagd.

Betreft: de uitbreiding van de Scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) op de locatie

Ecopark de Wierde.

Locatie: De Dolten 11, 8447 SB Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

In verband hiermee is nagegaan of voor de beoogde activiteit een milieueffectrapport (MER) gemaakt moet worden.

Gedeputeerde Staten hebben beslist dat er geen MER behoeft te worden opgesteld.

 

De beslissing dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit en is niet vatbaar voor bezwaar van derden. Derden kunnen hun bezwaren kenbaar maken tijdens de vergun-ningprocedure in het kader van de Wabo.

 

De stukken liggen ter inzage in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

• Inlichtingen, de stukken inzien betreft bodemsanering of ontgrondingenwet of het indienen van mondelinge zienswijzen betreft ontgrondingenwet, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566 750 300.

• Inlichtingen over omgevingsrecht, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566 750 300.

• Bezoekadres FUMO: J.W.de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

• Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het be-treffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

• Adres Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

• Adres Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Gro-ningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden inge-steld.

• Adres Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.