Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 36842VerkeersbesluitenVerkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 20 juni 2018, kenmerk 2018/0323338, tot het aanduiden van fietsstroken op een gedeelte van de N750 Vriezenveen – Vroomshoop, ter hoogte van de bebouwde kom Daarlerveen.

Logo Overijssel

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanleiding

De provincie Overijssel heeft onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en verbeteringen aangebracht aan de provinciale weg N750 tussen de rotonde bij Vriezenveen tot aan de bebouwde kom Vroomshoop. Deze maatregelen dienen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De N750 heeft ter plaatste een functie voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers. Op basis daarvan zijn duidelijk vormgegeven fietsvoorzieningen van belang. In de nieuwe situatie zijn op de N750 ter hoogte van Daarlerveen aan weerszijden van de weg fietsstroken aangebracht. De fietsstroken zijn uitgevoerd in rood asfalt en worden door een onderbroken streep gescheiden van de rijloper voor gemotoriseerd verkeer. Op de fietsstroken is ter aanduiding als zodanig in witte kleur het symbool van een fiets afgebeeld.

Noodzaak

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994,  het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),  moet voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, een verkeersbesluit worden genomen.

Ter aanduiding van het weggedeelte als fietsstrook is op het in rood uitgevoerde asfalt in witte kleur het symbool van een fiets afgebeeld. Dit betreft een verkeersteken als bedoeld in het RVV 1990 waarvoor een verkeersbesluit nodig is.

Doelstelling

De doelstelling van dit verkeersbesluit is het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid op de weg, de bruikbaarheid ervan en het waarborgen van doorstroming van het verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet.

Maatregelen

De rode kleurstelling van het als fietstrook aan te duiden gedeelte van de rijbaan, de witte onderbroken streep ter afscheiding van de rijloper voor gemotoriseerd verkeer en de in wit uitgevoerde symbolen van een fiets op de fietsstroken, zijn aangebracht in opdracht van de wegbeheerder. De maatregelen zijn uitgevoerd aan weerszijden van de N750 tussen kilometerpaal 4,132 (ter hoogte van Veenkanaal) en 4,407 en tussen kilometerpaal 4,620 en 5,157 (begin bebouwde kom Vroomshoop).

Verplicht overleg

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de eenheid Oost Nederland, heeft ingestemd met de maatregelen.

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 25 van het BABW overleg gevoerd worden met het college van Burgemeester en Wethouders de desbetreffende gemeente. Er heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe door de gemeente Hellendoorn gemachtigde medewerker.

 

Afweging belangen

Een fietsstrook is het door middel van doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het symbool van een fiets is aangebracht. De fietsstrook is hier in rood asfalt uitgevoerd en door onderbroken strepen gemarkeerd. Op de fietsstrook of op de rijbaan langs de fietsstrook is het niet toegestaan om een voertuig te parkeren en/of stil te laten staan. Stiltstaan of parkeren op de fietsstrook kan leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers die om het voertuig heen moeten rijden en daarbij gebruik moeten maken van de rijloper voor het gemotoriseerd verkeer. Het gevaar voor fietsers daarbij is dat zij risico lopen door achteropkomend gemotoriseerd verkeer. Ook bestaat de kans tussen conflicten tussen tegemoet komende motorvoertuigen onderling bij het passeren van stilstaande of geparkeerde voertuigen.

Door het instellen van fietsstroken geldt een stop- en parkeerverbod. Fietsers kunnen zo ongehinderd hun route over de fietsstrook vervolgen, zonder uit te hoeven wijken naar de rijloper voor gemotoriseerd verkeer. Ook conflictsituaties tussen auto’s onderling worden beperkt. De fietsstroken zijn afgescheiden door een onderbroken streep zodat aangrenzende percelen, uitritten en parkeerplaatsen, bereikbaar blijven.

Bevoegdheden

Het weggedeelte waar de maatregelen worden getroffen, is in beheer bij de provincie Overijssel. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Overijssel) op grond van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluiten

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

Op de provinciale weg N750 ter hoogte van Daarlerveen aan weerszijden van de weg tussen km 4,132 en 4,407 en tussen km 4,620 en 5,157 in de gemeente Hellendoorn door het aanbrengen van verkeerstekens in de vorm van witte fietssymbolen op een in rood uitgevoerd gedeelte van de rijbaan, gemarkeerd door een onderbroken witte streep, deze delen van de rijbaan in te stellen als fietsstroken waar bestuurders hun voertuigen niet op de rijbaan mogen laten stilstaan of parkeren.

 

 

 

 

Zwolle, 20 juni 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen,

 

 

J.W.R. Grotenhuis, teamleider Ontwikkeling en Expertise, eenheid Wegen en Kanalen.

 

 

 

 

 

Een afschrift van dit besluit verzenden wij aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn;

Politie-eenheid Oost Nederland.

 

 

 

 

Mededelingen

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel ter attentie van het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot deeenheid Wegen en Kanalen, team Ontwikkeling en Expertise te Zwolle (telefoon 038 499 70 00). Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Overijssel (telefoon 088 361 55 55). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.