Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandStaatscourant 2018, 36833VergunningenKennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning (parkeerterrein Den Osse) Nieuwe Kerkweg Scharendijke

Logo Schouwen-Duiveland

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een persluchtvulstation op het adres Nieuwe Kerkweg (parkeerterrein Den Osse) Brouwershaven. Het perceel is kadastraal bekend als sectie H, nummer 165.

 

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteit dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.

 

De aanvraag, de ontwerp beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal in te zien op www.schouwen-duiveland.nl.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (0111) 45 22 52.

 

Zierikzee, 6 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland