Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2018, 36495OverigBesluit actualisering wijk- en buurtindeling Diemen 2018

Logo Diemen

 

Burgemeester en wethouders van Diemen;

Gelet op de Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen), die op 9 oktober 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad en op 6 februari 2009 in werking is getreden;

Waarin in artikel 2. Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte is bepaald dat:

  • 1.

    Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zo nodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

  • 2.

    Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zo nodig aan bouwwerken.

  • 3.

    Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Hebben op 25 juni 2018 besloten vast te stellen de actualisering van de wijk- en buurtindeling Diemen 2018. In de gemeente Diemen worden bij dit besluit de volgende wijk- en buurtnamen onderscheiden:

De daarbij behorende wijk- en buurtgrenzen worden aangewezen conform de bij dit besluit gevoegde overzichtskaarten genummerd 118.900.009 en 118.900.010.

Met dit besluit zijn tevens de eerdere besluiten met betrekking tot de wijk- en buurtindeling en naamgeving in Diemen ingetrokken.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit actualisering wijk- en buurtindeling Diemen 2018.