Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 36471Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan HN-locatie (artikel 3.8 lid 4 Wro) en bijbehorende besluiten;

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 juni 2018 (2018-189) het bestemmingsplan “HN-locatie”– NL.IMRO.0356.BPBI2018HER002-VA02 met bijbehorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Wijzigingen:

 

I. naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

A. Toelichting:

Aan paragraaf 4.4.2 wordt de volgende tekst en afbeelding toegevoegd.

‘Voor de woontoren dient water gecompenseerd te worden, omdat deze groter is dan 500 m². Volgens de richtlijnen van het HdSR moet er 15% van de oppervlakte van de woontoren worden gecompenseerd. Dit komt neer op 15% x 590 m² = 88,5 m² watercompensatie. Ten behoeve van het nieuwe plan zal de watergang op het breedste punt circa 2,4 m versmald worden met een totale oppervlakte van 96 m². Dit oppervlakte zal, naast de extra compensatie van 88,5 m² ten behoeve van de woontoren, worden gecompenseerd ten oosten van het bestaande water of ten westen van het plangebied. De plek van de watercompensatie is afhankelijk van het tracé van de leidingen, welke in overleg met de nutsbedrijven zal worden bepaald.’

 

Aanpassing watergang HN-locatie

 

II. de volgende ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht:

 

A. Toelichting:

Bij paragraaf 5.3.2 wordt de volgende tekst aangepast:

Water

Deze bestemming is toegekend aan de in het plan gelegen watergang en de uitbreiding daarvan ten behoeve van waterberging. Op de gronden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming toegestaan, zoals bruggen.

Aanpassing watergang HN-locatie

 

B. Regels:

In artikel 4.1 (Water) worden de bestemmingsomschrijvingen ‘groenvoorzieningen’ en ‘nutsvoorzieningen’ toegevoegd.

Artikel 5.3.1 (Voorwaardelijke verplichting waterberging) wordt als volgt aangepast: ‘Een omgevingsvergunning voor bouwen, zoals bedoeld in lid 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals bedoeld in lid 5.2.1 wordt niet verleend indien op eigen terrein of het naastgelegen terrein aan de westzijde niet wordt voorzien in voldoende waterberging.

 

C. Verbeelding:

De bestemming Water (WA) wordt vergroot tot aan de rode lijn.

 

 

 

De HN-locatie maakte eerder onderdeel uit van het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad dat in juni 2017 ter inzage heeft gelegen. Alleen de planvorming voor de HN-locatie was al zo ver gevorderd dat de bestemmingsplanprocedure is voortgezet. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 58 appartementen met ondergrondse parkeergarage mogelijk. Daarnaast zijn de volgende besluiten gecoördineerd met dit bestemmingsplan:

besluit Hogere waarden Wet geluidhinder;

omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleggen van een uitrit;

omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende besluiten zijn vanaf 4 juli 2018 digitaal te raadplegen:

het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam HN-locatie en planid: NL.IMRO.0356.BPBI2018HER002-VA02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen;

de overige besluiten op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplanHN.

 

Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Tegen het bestemmingsplan en de bijbehorende besluiten kan door:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken;

een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (dit is dus alleen voor bovenvermelde wijzigingen).

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep (de motivering).

 

Let op: Op deze besluiten is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

 

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld, verkrijgt het bestemmingsplan onherroepelijke status.

 

Tevens kan door diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nieuwegein, 3 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.