Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 36445VergunningenKennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder, Delflandplein 31 en Voorburgstraat 252b t/m 252h, 252k t/m 252n, 252p en 252b, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen

overeenkomstig hoofdstuk VIIIa van de Wet Geluidhinder hogere waarden vast te stellen.

 

De voorgenomen vaststelling van hogere waarden maakt het mogelijk om op de locatie Delflandplein 31 en Voorburgstraat 252b t/m 252h, 252k t/m 252n, 252p en 252b te Amsterdam twaalf afzonderlijke woningen te realiseren in afwijking van het bestemmingsplan, OLO3212467.

 

Op grond van artikel 110a van de Wet Geluidhinder is op de procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018, bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op onze website www.nieuwwest.amsterdam.nl.

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze terinzagelegging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, team Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam.

Wij verzoeken u hierbij het OLO-nummer te vermelden.

De belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht - kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam.

 

Amsterdam, 27 juni 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

namens deze,

 

Ilse Plasmeijer

Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Nieuw-West