Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15652N

BUDGET METAMITRON SC

metamitron

Gewasbescherming

Iticon N.V.

1-12-2026

15650N

Washcat desinfectie spray

L-(+)-melkzuur, waterstofperoxide

Biocide

TheOxide Holding B.V.

1-9-2025

15649N

BIOTECT AV

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

Zep Manufacturing B.V.

1-7-2025

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

11555N

Scala

pyrimethanil

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

30-4-2020

13440N

Scelta

cyflumetofen

Gewasbescherming

Certis Europe B.V.

1-6-2026

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.

Naar boven