Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 3601Ruimtelijke plannenTerinzagelegging inpassingsplan PAS-maatregelen Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Logo Gelderland

Ontwerp-inpassingsplan PAS-maatregel Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op 16 januari 2018 hebben ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid. Het ontwerp-inpassingsplan ligt van donderdag 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

 

Achtergrond

Het ontwerp-inpassingsplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid maakt realisatie van een watergang mogelijk als onderdeel van alle ecologische herstelmaatregelen die plaatsvinden in en nabij het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op het Natura 2000 gebied te verminderen. Daarnaast maakt het plan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

 

Waar kunt u het ontwerp-inpassingsplan inzien?

U kunt het ontwerp-inpassingsplan van 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 digitaal inzien via:

De landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9925.PASLingegebied-ONT1

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een papieren versie van het ontwerp-inpassingsplan inzien. Dit kan op de volgende locaties:

Provincie Gelderland, receptie Huis der Provincie Markt 11 te Arnhem

Gemeente Lingewaal, receptie gemeentehuis Raadhuisplein 3 te Asperen

Let op: informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

 

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de terinzagelegging van 25 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over het ontwerp-inpassingsplan ‘PAS-maatregelen Lingegebied en Diefdijk-Zuid’. Onze voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen.

 

Schriftelijke zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van zaaknummer 2017-009529 richten aan:

 

Per e-mail: post@gelderland.nl

Per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 

Naast het zaaknummer dient u in uw e-mail of brief te vermelden op welk onderdeel van het ontwerp-inpassingsplan uw zienswijze betrekking heeft. In verband met verdere correspondentie ontvangen wij daarnaast graag uw naam en adres.

 

Mondelinge zienswijze

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 16:30 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Wat gebeurt er verder?

Gedeputeerde Staten betrekken alle zienswijzen bij de voorbereiding van het inpassingsplan. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing van het plan. Uiteindelijk is het aan Provinciale Staten om een definitief besluit te nemen over het inpassingsplan. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats rond de zomer van 2018. Na de besluitvorming wordt het inpassingsplan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-inpassingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over het instellen van beroep volgt in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 9999.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland