Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2018, 35817VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Nunspeet

FIETSSTROKEN OENENBURGWEG

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

overwegende dat:

  • de Oenenburgweg in Nunspeet wordt heringericht waarbij het snelheidsregime op het gedeelte tussen de Eperweg en de Oosteinderweg van 30 km/uur wordt gewijzigd naar 50 km/uur;

  • het uit een oogpunt van verkeersveiligheid voor de fietsers gewenst is aan beide zijden van de Oenenburgweg tussen de Eperweg en de Oosteinderweg fietsstroken met onderbroken kantbelijning aan te brengen;

  • het besluit beoogt een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, weggebruikers en passagiers te beschermen en de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;

  • deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;

  • overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

I.Op het gedeelte van de Oenenburgweg tussen de Eperweg en de Oosteinderweg aan beide zijden van de weg fietsstroken aan te brengen met een onderbroken kantbelijning door middel van rode stroken met een fietssymbool als bedoeld in artikel 1 van het RVV;

Nunspeet, 12 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de loco-secretaris de burgemeester,

mr. P.F.A. Klein B. van de Weerd

Beroep

Als u bij het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer 088 3612000. Het beroepschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep bevatten. Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.

Als u of een derde belanghebbende beroep heeft aangetekend en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Bekendmaking besluit: 26 juni 2018