Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2018, 34561VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Boxtel

Tijdelijke verkeersmaatregelen ‘ We are electric

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat aan Paaspop Events vergunning is verleend, voor het organiseren van het evenement

‘ We are electric’ op 6, 7 en 8 juli 2018 op het landgoed Velder;

dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is onderstaande verkeersmaatregelen te nemen;

dat om voldoende parkeergelegenheid aan het grote aantal te verwachten bezoekers te bieden, worden de weilanden aan het Hollands Diep en de Lagevoortseweg voor bezoekers aangewezen;

dat om de verkeersoverlast te beperken een aanrijroute ten behoeve van het parkeren is aangegeven;

dat de organisatie voor de bewegwijzering van de aanrijroute en de plaatsing van verkeersborden zorg zal dragen;

dat het parkeren in de bermen van de onderstaande wegen en/of weggedeelten moeten worden voorkomen, hiervoor dient op deze wegen een tijdelijk parkeerverbod te worden ingesteld;

dat deze verkeersmaatregelen een grote bijdrage levert aan de veiligheid op de weg en aan de doorstroming van het verkeer;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is

B E S L U I T E N

1.Op 6,7 en 8 juli 2018 de volgende straten in beide richtingen gesloten te verklaren

1. voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer door middel van plaatsing van afzethekken en verkeersborden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels

1. en Verkeerstekens 1990 en het inzet van verkeersregelaars:

Eindhovenseweg - vanaf de rotonde ‘De Goor’

Oude Rijksweg

Spoorpad

Lagevoortseweg (Eindhovenseweg- Spoorpad)

2.Op 6,7 en 8 juli 2018 in de volgende straten aan beide zijden van de weg een parkeerverbod instellen door middel van plaatsing van verkeersborden E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

2. Lagevoortseweg

Vrilhovenseweg

Hollands Diep

Velderseweg

3.Dit besluit aan de Politie Brabant Noord, Team Meijerij Boxtel, kenbaar maken.

Boxtel, 14 juni 2018

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

F.H. van Dommelen

teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.