Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2018, 34510OverigVoornemen bestemmingsplan ‘Wellinghoeve Groessen’, gemeente Duiven

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat het van plan is het bestemmingsplan ‘Wellinghoeve, Groessen’ voor te bereiden.

 

Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden behorende bij Rijnstrangenweg 15 te Groessen en een aangrenzend perceel bij de gemeente kadastraal bekend als sectie H. nr. 1345. Het bestemmingsplan ‘Wellinghoeve Groessen’ voorziet in een bestemmingswijziging. Het doel van bestemmingswijziging is het borgen van de planologische rechtszekerheid van de feitelijke situatie en voorziet daarnaast in een aantal nieuwe ontwikkelingen.

 

Procedure

Op dit moment kunt u nog niet reageren; er liggen nog geen stukken ter inzage, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op het plan. De termijn van de ter inzage legging wordt vooraf gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en in de Duiven Post.

 

Kostenverhaal

In verband met de realisatie van het project ‘Wellinghoeve Groessen’ is de gemeente voornemens een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan. Vanwege de anterieure overeenkomst zal geen exploitatieplan worden vastgesteld. Tegen de te sluiten overeenkomst staat geen bezwaar en beroep open.