Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 juni 2018 nr. VO/1364203, houdende regels voor aanvullende bekostiging voor technisch onderwijs in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de kalenderjaren 2018 en 2019 (Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

beroepsgerichte keuzevakken:

vakken, bedoeld in bijlage 3, paragrafen 1, 2 en 3 van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo;

beroepsgericht vmbo:

het derde en vierde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo;

bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

leerling:

leerling als bedoeld in artikel 7 van het Bekostigingsbesluit WVO of artikel 2.1.2, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit WEB, die op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de aanvullende bekostiging wordt verstrekt, als werkelijk schoolgaand op een school stond ingeschreven;

Minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

school:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

technisch vmbo:

beroepsgericht vmbo in:

 • a. de profielen bouwen, wonen en interieur, mobiliteit en transport of produceren, installeren en energie als bedoeld in de artikelen 10b, derde lid, en 10d, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, als bedoeld in bijlage 1;

 • b. de voormalige afdelingen bouwtechniek, elektrotechniek, installatietechniek, transport en logistiek, metaaltechniek of voertuigentechniek en de voormalige intrasectorale programma’s metalectro, instalectro, techniek-breed en bouw-breed, als bedoeld in bijlage 1; of

 • c. de vakmanschapsroute of beroepsroute, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022, voor zover het de technische routes betreft, als bedoeld in bijlage 1;

vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te bekostigen activiteiten

 • 1. De Minister verstrekt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 jaarlijks ambtshalve aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen die technisch vmbo aanbieden, voor:

  • a. het aanschaffen van inventaris en materiaal dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo, daaronder mede verstaan het afnemen van examens in het technisch vmbo;

  • b. het inzetten van personeel om technisch vmbo en beroepsgerichte keuzevakken te verzorgen;

  • c. het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken;

  • d. het vergroten van de instroom van leerlingen in het technisch vmbo;

  • e. het aantrekken en professionaliseren van leraren voor het technisch vmbo; en

  • f. het verbeteren van de aansluiting van het technisch vmbo met het middelbaar beroepsonderwijs.

 • 2. De Minister verstrekt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 ambtshalve aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen die beroepsgericht vmbo aanbieden, voor regionale planvorming ten behoeve van het realiseren van een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio, waarvan de uitvoering plaatsvindt vanaf kalenderjaar 2020.

Artikel 4. Bekostigingsplafond

 • 1. Voor het verstrekken van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is in het kalenderjaar 2018 een bedrag van € 32 miljoen en in het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 57 miljoen beschikbaar.

 • 2. Voor het verstrekken van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is in het kalenderjaar 2018 een bedrag van € 2 miljoen en in het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdelen beschikbare middelen

 • 1. Het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt verdeeld over de scholen die technisch vmbo aanbieden op basis van het aantal leerlingen, dat is ingeschreven in het technisch vmbo. De teldata zijn respectievelijk:

  • a. voor het kalenderjaar 2018: 1 oktober 2017; en

  • b. voor het kalenderjaar 2019: 1 oktober 2018.

 • 2. Voor het kalenderjaar 2018 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vastgesteld op € 1.500,– per leerling in het technisch vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 750,– per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft. De Minister maakt het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2019 bekend in de Staatscourant.

 • 3. Het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt verdeeld over de scholen die beroepsgericht vmbo aanbieden op basis van het aantal leerlingen, dat is ingeschreven in het beroepsgericht vmbo. De teldata, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Voor het kalenderjaar 2018 wordt het bedrag per leerling voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vastgesteld € 17,– per leerling in het beroepsgericht vmbo, voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, en € 8,50 per leerling, voor zover het de gemengde leerweg betreft. De Minister maakt het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2019 bekend in de Staatscourant.

 • 5. De Minister wijzigt de hoogte van de aanvullende bekostiging, indien de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 14a, tweede lid, onder c, van het Bekostigingsbesluit WVO daartoe aanleiding geeft.

 • 6. De Minister kan de bedragen, bedoeld in het tweede en vierde lid, wijzigen, indien het beschikbare budget, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt overschreden of niet volledig wordt uitgeput.

Artikel 6. Besteding aanvullende bekostiging

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de aanvullende bekostiging worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 7. Betaling

De Minister betaalt het bedrag van de aanvullende bekostiging ineens:

 • a. voor het kalenderjaar 2018: uiterlijk in september 2018; en

 • b. voor het kalenderjaar 2019: in maart 2019.

Artikel 8. Verantwoording

 • 1. De verantwoording van de aanvullende bekostiging geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • 2. De ontvanger van de bekostiging toont aan de hand van een toelichting in het jaarverslag aan dat de activiteiten waarvoor de aanvullende bekostiging is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de aanvullende bekostiging zijn verbonden, mits daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan een activiteitenverslag worden gesteld.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1

Overzicht van elementcodes van:

 • de profielen bouwen, wonen en interieur, mobiliteit en transport of produceren, installeren en energie; en

 • de voormalige afdelingen bouwtechniek, elektrotechniek, installatietechniek, transport en logistiek, metaaltechniek of voertuigentechniek en de voormalige intrasectorale programma’s metalectro, instalectro, techniek-breed en bouw-breed; en

 • de technische routes binnen de vakmanschapsroute of beroepsroute.

ELEMENT

JAAR3

JAAR4

LEERWEG

AFDELING

Profiel

2411

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

BWI

2412

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

PIE

2413

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

PIE

2414

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2415

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

PIE

2417

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

MTR

2421

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2422

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2423

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2511

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

BWI

2512

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

PIE

2513

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

PIE

2514

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2515

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

PIE

2517

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

MTR

2521

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2522

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2523

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2611

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

BWI

2612

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

PIE

2613

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

PIE

2614

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

MTR

2615

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

PIE

2617

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

MTR

2621

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

PIE

2622

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

PIE

2623

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

BWI

2811

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

BWI

2812

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

PIE

2813

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

PIE

2814

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2815

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

PIE

2817

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

MTR

2821

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2822

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2823

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

BWI

2911

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

BWI

2912

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

PIE

2913

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

PIE

2914

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

MTR

2915

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

PIE

2917

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

MTR

2921

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

PIE

2922

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

PIE

2923

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

BWI

3011

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

BWI

3012

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

PIE

3013

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

PIE

3014

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

MTR

3015

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

PIE

3017

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

MTR

3021

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

PIE

3022

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

PIE

3023

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

BWI

3111

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

BWI

3112

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

PIE

3113

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

PIE

3114

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

MTR

3115

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

PIE

3117

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

MTR

3121

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

PIE

3122

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

PIE

3123

3

4

AO

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

BWI

3211

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

BWI

3212

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

PIE

3213

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

PIE

3214

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

MTR

3215

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

PIE

3217

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

MTR

3221

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

PIE

3222

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

PIE

3223

3

4

AO

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

BWI

3311

3

4

BL

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

PIE

3312

3

4

KL

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

PIE

3314

3

4

LT

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

PIE

3411

3

4

BL

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

PIE

3412

3

4

KL

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

PIE

3414

3

4

LT

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

PIE

4411

3

4

BL

LWOO BB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4412

3

4

KL

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4413

3

4

KL

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-3

WISSELT

4511

3

4

BL

VMBO BB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4512

3

4

KL

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-2

WISSELT

4513

3

4

KL

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niv-3

WISSELT

4613

3

4

KL

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

4713

3

4

KL

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

6011

3

4

BL

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6021

3

4

KL

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6055

3

4

BL

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6065

3

4

KL

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

BWI

6111

3

4

BL

VMBO BB Produceren,installeren & energie

PIE

6121

3

4

KL

VMBO KB Produceren,installeren & energie

PIE

6155

3

4

BL

LWOO BB Produceren,installeren & energie

PIE

6165

3

4

KL

LWOO KB Produceren,installeren & energie

PIE

6211

3

4

BL

VMBO BB Mobiliteit en transport

MTR

6221

3

4

KL

VMBO KB Mobiliteit en transport

MTR

6255

3

4

BL

LWOO BB Mobiliteit en transport

MTR

6265

3

4

KL

LWOO KB Mobiliteit en transport

MTR

7011

3

4

LT

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7021

3

4

AO

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7055

3

4

LT

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7065

3

4

AO

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

BWI

7111

3

4

LT

VMBO BB LWT Produceren,install&energie

PIE

7121

3

4

AO

VMBO BB ENT Produceren,install&energie

PIE

7155

3

4

LT

LWOO BB LWT Produceren,install&energie

PIE

7165

3

4

AO

LWOO BB ENT Produceren,install&energie

PIE

7211

3

4

LT

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

MTR

7221

3

4

AO

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

MTR

7255

3

4

LT

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

MTR

7265

3

4

AO

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

MTR

2311

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

BWI

2312

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

PIE

2313

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

PIE

2314

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

MTR

2315

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

PIE

2317

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

MTR

2321

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

PIE

2322

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

PIE

2323

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

BWI

2711

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

BWI

2712

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

PIE

2713

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

PIE

2714

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

MTR

2715

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

PIE

2717

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

MTR

2721

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

PIE

2722

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

PIE

2723

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

BWI

3313

3

4

GL

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

PIE

3413

3

4

GL

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

PIE

4611

3

4

GL

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

4711

3

4

GL

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niv-4

WISSELT

6031

3

4

GL

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

BWI

6075

3

4

GL

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

BWI

6131

3

4

GL

VMBO GL Produceren,installeren & energie

PIE

6175

3

4

GL

LWOO GL Produceren,installeren & energie

PIE

6231

3

4

GL

VMBO GL Mobiliteit en transport

MTR

6275

3

4

GL

LWOO GL Mobiliteit en transport

MTR

TOELICHTING

Algemene toelichting

De Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 (hierna: de regeling) bevat regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om het technisch vmbo te verbeteren.1

Achtergrond

Er ontstaan steeds grotere tekorten aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. Brancheorganisaties van de technische sectoren luiden de noodklok. Tegelijkertijd nemen de leerlingenaantallen in het technisch vmbo af. Dit leidt er – gegeven de hoge kosten van technisch onderwijs – toe dat techniekafdelingen gesloten worden en er steeds grotere gaten ontstaan in het onderwijsaanbod van technisch vmbo.2 Hierdoor zijn er zorgen over de doelmatige inrichting en de mate van dekkendheid van het technisch vmbo in de regio.

Technisch vmbo heeft grote moeite om de steeds snellere technische ontwikkeling bij te houden. Scholen geven vaak les met verouderde apparatuur. De kwaliteit van het technisch vmbo lijdt hieronder. Ook de veranderende regelgeving over veiligheid en milieu stelt grote eisen aan deze scholen: zij moeten bijvoorbeeld kleinere klassen inrichten om de benodigde veiligheid te bieden voor leerlingen en eerder nieuwe apparatuur aanschaffen. Tegelijkertijd heeft het technisch vmbo onvoldoende verbinding met vervolgonderwijs en bedrijfsleven en arbeidsmarkt, zodat het onderwijs onvoldoende aansluit op de behoeften van deze afnemende partijen, en er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en voorzieningen om die technische ontwikkelingen en veranderende regelgeving bij te houden. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de doelmatige inrichting van een dekkend aanbod.

Het technisch vmbo staat de komende jaren voor een duidelijke transitieopgave. Hierbij staan vasthouden van kwaliteit, betere aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, het inrichten van een doelmatig en dekkend aanbod en professionalisering van docenten centraal. Om die transitie te kunnen maken en om in aanmerking te komen voor de extra bekostiging voor technisch vmbo vanaf 2020, moeten vmbo-scholen plannen maken met andere vmbo-scholen in de regio, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

Aanleiding regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019

Aanleiding voor de regeling is het voornemen uit het regeerakkoord3 om structureel € 100 miljoen te investeren in het technisch vmbo om een dekkend aanbod mogelijk te maken en de kwaliteit te verbeteren. De aanvullende bekostiging die op grond van de regeling wordt verstrekt voor de kalenderjaren 2018 en 2019 moet dan ook worden gezien in het licht van een bredere investering in het technisch vmbo.

Deze regeling helpt schoolbesturen van technische vmbo-scholen om een aantal problemen op korte termijn (in 2018 en 2019) aan te pakken, die vooral te maken hebben met de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo per 1 augustus 2016. Technische vmbo-scholen moeten namelijk nog grote stappen zetten om het volle potentieel van die nieuwe profielen te benutten. Dit geldt het sterkst voor de profielen Produceren, installeren en energie; Bouwen, wonen en interieur; en Mobiliteit en transport. Bovendien moeten scholen zich gaan voorbereiden op de transitie naar een duurzaam onderwijsaanbod van hoge kwaliteit dat in elke regio in de jaren 2020-2023 gerealiseerd moet worden.

De inventaris van scholen sluit nog onvoldoende aan op de bredere nieuwe techniekprofielen en is bovendien nog niet van voldoende kwaliteit of geactualiseerd. Daarnaast zijn nog niet op alle vmbo-scholen de techniekklassen ingericht volgens geldende wet- en regelgeving over veiligheid en milieu. Voorts moeten vmbo-scholen hun pakketten van technische beroepsgerichte keuzevakken uitbreiden en op de regionale arbeidsmarkt richten, om zo modern en hoogstaand technisch onderwijs aan te kunnen bieden dat aantrekkelijk is voor leerlingen en bij de vraag naar personeel in de regio past. Ten slotte zijn er nog niet overal voldoende leraren die les kunnen en mogen geven in de nieuwe technische profielen.

De regeling biedt scholen ruimte om op deze punten te investeren. Daarnaast maakt de regeling het schoolbesturen financieel mogelijk zich voor te bereiden op hun brede transitieopgave. Het maken van de daarvoor benodigde regionale plannen en het onderhouden van de samenwerking tijdens en na de transitie kost menskracht en specifieke expertise. Scholen kunnen met de aanvullende bekostiging personeel vrij spelen of aannemen om de planvorming in de regio van de grond te krijgen en het daarvoor benodigde netwerk te vormen of onderhouden.

Inhoud van de regeling

Op basis van de regeling krijgen scholen die de profielen bouwen, wonen en interieur (BWI), mobiliteit en transport (MTR) of produceren, installeren en energie (PIE) aanbieden, aanvullende bekostiging in 2018 en 2019. Voor de regeling is in 2018 € 32 miljoen en in 2019 € 57 miljoen beschikbaar. Het geld wordt verdeeld over het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo in de profielen PIE, BWI en MTR, inclusief de leerlingen die staan ingeschreven op doorlopende leerlijnen in die profielen, afdelingen en programma’s en leerlingen die nog deelnemen aan de verwante ‘oude’ afdelingen en intrasectorale programma’s.4 Voor 2018 wordt de telling van 1 oktober 2017 als basis genomen, voor 2019 de telling van 1 oktober 2018. Voor de leerlingen ingeschreven op de gemengde leerweg ontvangen de scholen de helft van het bedrag voor de leerlingen op de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. Dat komt omdat de leerlingen op de gemengde leerweg de helft van het beroepsgericht programma volgen. De middelen worden in 2018 in één keer betaald, uiterlijk in september. In 2019 worden de middelen betaald in maart.

Alle scholen die beroepsgericht vmbo aanbieden krijgen in de jaren 2018 en 2019 bovendien aanvullende bekostiging ten behoeve van regionale planvorming. Voor de regeling is in 2018 € 2 mln. beschikbaar, en in 2019 € 4 mln. Het geld wordt verdeeld over het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo. Voor 2018 wordt de telling van 1 oktober 2017 als basis genomen, voor 2019 de telling van 1 oktober 2018. De middelen worden in 2018 in één keer uitgekeerd in augustus. In 2019 worden de middelen uitgekeerd in maart.

De aanvullende bekostiging zal ook beschikbaar worden gesteld voor Caribisch Nederland. Voor scholen in Caribisch Nederland is het echter niet mogelijk om exact dezelfde verdelingssystematiek te gebruiken. Om die reden is voor een enigszins afwijkende verdeling worden gekozen, die recht doet aan de situatie op de eilanden. Het voor Caribisch Nederland beschikbare budget en de aldaar geldende verdelingssystematiek zullen op korte termijn in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

Uitvoering en handhaafbaarheid

De regeling is als uitvoerbaar en handhaafbaar beoordeeld.

Bij wijziging opgave leerlingenaantal

Scholen ontvangen aanvullende bekostiging op basis van het aantal leerlingen dat zij hebben opgegeven, zoals gemeten op de teldatum. Omdat de telling – zoals ook het geval is bij reguliere bekostiging – pas definitief is na de accountantscontrole, kan het voorkomen dat de Minister achteraf vaststelt dat het aantal leerlingen dat op de teldatum werkelijk schoolgaand was op de school, lager of hoger is dan het opgegeven aantal. Indien de accountantsverklaring daartoe aanleiding geeft, stelt de Minister het bekostigingsbedrag voor het bevoegd gezag lager of hoger vast. Indien het bedrag lager wordt vastgesteld, vordert de Minister het teveel betaalde bedrag – met inachtneming van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht –wordt uitgeput. In dat geval kan de Minister – met toepassing van artikel 4:49 van de Awb – besluiten om de prijs per leerling aan te passen. Dit leidt dan tot correcties bij alle scholen die aanvullende bekostiging ontvangen op grond van deze regeling.

Administratieve lasten

Aan de regeling zijn alleen bescheiden uitvoeringskosten bij DUO verbonden. Voor scholen zijn er kosten voor de verantwoording: verantwoording in het jaarverslag in de vorm van een prestatieverklaring en een verslag over de activiteiten. Voor de verantwoording van de bekostiging voor materieel en personeel in de drie technische profielen is per vestiging vermoedelijk 2 uur nodig. Er zijn 250 vestigingen met de profielen die voor de aanvullende bekostiging in aanmerking komen. Dat zorgt in totaal voor 500 uur administratieve lasten; tegen een uurtarief van € 45,– maakt dat in totaal € 22.500,–. Voor de verantwoording van de bekostiging voor planvorming is per vestiging vermoedelijk 1 uur nodig. Er zijn 512 vestigingen met beroepsgericht vmbo. Dat zorgt in totaal voor 512 uur administratieve lasten; tegen een uurtarief van € 45,– maakt dat in totaal € 23.040,–.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen. De meeste begripsbepalingen verwijzen naar de Wet op het voortgezet onderwijs. Onder «technisch vmbo» worden in de regeling drie vmbo-profielen geschaard: BWI, MTR en PIE. Daarnaast betreft technisch vmbo de ‘voorlopers’ van deze profielen, dat wil zeggen de in dit artikel genoemde oude afdelingen en intrasectorale programma’s, waaraan nog een aantal leerlingen deelneemt. Voorts vallen de beroepsroute en de vakmanschapsroute onder het begrip. Voor zover scholen activiteiten kunnen verrichten voor beroepsgerichte keuzevakken, worden specifiek bedoeld de beroepsgerichte keuzevakken die onder deze drie vmbo-profielen vallen.

Artikel 2

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: de kaderregeling) is van toepassing op subsidies die op grond van de regeling worden verstrekt. De kaderregeling kan worden gezien als algemene subsidieregeling, terwijl in de regeling de bijzondere regels staan, die specifiek voor de subsidie voor technisch vmbo gelden.

Omdat veel verplichtingen al in de kaderregeling zijn neergelegd, is het niet noodzakelijk deze ook in de regeling op te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om de verplichting om mee te werken aan onderzoek voor beleidsontwikkeling of het nemen van een besluit over het verstrekken van de aanvullende bekostiging.

Artikelen 3 en 4

Voor de toelichting op deze artikelen wordt naar de algemene toelichting verwezen.

Artikel 5

De Minister stelt per leerling een bedrag vast, waar het bevoegd gezag aanspraak op maakt. Voor kalenderjaar 2019 wordt dat bedrag nader bekendgemaakt in de Staatscourant. Indien blijkt dat bij de definitieve telling, na controle door de accountant, het aantal leerlingen waarop de bekostiging is gebaseerd, verschuift, kan dit reden zijn om het bedrag dat de school ontvangt te wijzigen. Als door deze wijziging het beschikbare budget wordt overschreden of niet volledig wordt uitgeput, kan de Minister besluiten om de prijs per leerling aan te passen. Zie ook de algemene toelichting.

Artikel 6

De regeling gaat uit van bestedingsvrijheid voor het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag de activiteiten, bedoeld in artikel 3, heeft verricht en aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan het de aanvullende bekostiging besteden aan andere activiteiten, waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 7

Voor de toelichting op dit artikel wordt naar de algemene toelichting verwezen.

Artikel 8

De verantwoording van de aanvullende bekostiging geschiedt, zoals gebruikelijk bij bekostigde scholen, via de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G1. Dit is een prestatieverklaring. Er wordt geen financiële verantwoording van de activiteiten gevraagd. Hiermee worden de administratieve lasten voor het bevoegd gezag zo laag mogelijk gehouden. Het bevoegd gezag dient wel verantwoording over de activiteiten af te leggen door in het jaarverslag een toelichting te geven op elk van de in artikel 3 genoemde typen verrichte activiteiten. Deze toelichting hoeft niet uitgebreid te zijn: het bevoegd gezag kan volstaan met een beknopte omschrijving. De reden dat om een toelichting wordt gevraagd, is dat het bevoegd gezag naderhand niet opnieuw bevraagd hoeft te worden voor evaluatie en monitoring.

Artikel 9

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018. Dit is nodig vanwege de verantwoording van de rechtmatige bestedingen die voor publicatie van deze regeling hebben plaatsgevonden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Met de term ‘technisch vmbo’ wordt in deze toelichting gedoeld op de drie ‘harde’ technische profielen in de basis- en kaderberoepsgerichte en de gemengde leerwegen, namelijk: produceren, installeren en energie (PIE), bouwen, wonen en interieur (BWI) en mobiliteit en transport (MTR), de verwante oude afdelingen en intrasectorale programma’s, en de technische vakmanschaps- en beroepsroutes.

X Noot
2

Tussen 2012 en 2015 zijn 26 van de 280 vestigingen gesloten; het aantal aangeboden techniekprofielen liep in die periode terug van 547 tot 463 (bron: DUO).

X Noot
3

Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 34.

X Noot
4

Het gaat daarbij om de afdelingen bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek en de intrasectorale programma’s, metalectro, instalectro, techniek-breed en bouw-breed

Naar boven